Про журнал

У фаховому збірнику наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології» представлено сучасні дослідження з іноземної філології в галузях мовознавства, літературознавства і методики викладання англійської, німецької та французької мов у середніх та вищих навчальних закладах.

Тематика: наукові статті з іноземної філології в галузях мовознавства, включаючи й перекладознавство, літературознавства та методики викладання англійської, німецької та французької мов.

Засновники: Ужгородський національний університет, факультет іноземної філології.

Рік заснування: 2003.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька.

Періодичність: 2 рази на рік.

ISSN: 2617-3921 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8917 від 29.06.2004 р.

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філологічних та педагогічних наук (спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 035 «Філологія») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).