Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!
Оголошено набір наукових статей
до фахового збірника наукових праць
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ»
№ 2 (26), 2024

Сучасні дослідження з іноземної філології включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 «Філологія», 014 «Педагогіка» згідно з Наказом МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (додаток 3).

Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Редакція присвоює DOI (digital object identifier) для статей.

Засновник: Ужгородський національний університет

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА

 • Мовознавство
 • Літературознавство
 • Методика викладання іноземних мов
 • Рецензії, презентації, огляди

Для опублікування статті у фаховому збірнику наукових праць № 2 (26), 2024 необхідно до 26 липня 2024 року:

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Обов’язковим є підтвердження оплати електронною поштою (надіслати фото або скан квитанції до редакції).

Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, до публікації не приймаються.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

1. Рукопис подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. Поля ліворуч, вгорі, внизу - 2,5, праворуч – 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см.

2. Мови публікацій: українська, англійська, німецька, французька.

3. Обсяг статті – не менше 12 сторінок.

4. При використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають окремими файлами; сторінки не нумеруються.

5. Згідно з вимогами МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією українською та англійською мовами і ключовими словами.

6. Індекс УДК розташовують над заголовком статті окремим рядком, у лівому верхньому кутку без відступів та абзаців.

7. У наступному рядку вказуються відомості про автора:

 • праворуч (вирівнювання по правому краю тексту напівжирними літерами, курсивом) – ім'я та прізвище автора
 • рядком нижче курсивом – науковий ступінь та вчене звання, посада та повна назва місця роботи, номер ORCID
 • рядком нижче курсивом – місто, країна
 • усі відомості друкують у називному відмінку без відступів та абзаців
 • номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

8. Назва статті подається двома мовами (українською та англійською) без відступів та абзаців. Назва розташовується по центру, повинна відповідати змісту статті і містити не більше 12 слів.

9. Анотації подаються двома мовами (українською та англійською).

 • Розташовуються після назви статті, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Обсяг анотації: 1800 знаків кожна.
 • Анотації подаються одним абзацом без підрозділів.
 • Кожна анотація містить: стислий зміст статті, ключові слова та не містить посилань на літературу.
 • Ключові слова (6-8 слів) подаються у називному відмінку напівжирним шрифтом, не дублюються в заголовку, відповідають змісту роботи, розділені комою.

* Якщо подана стаття німецькою або французькою мовою, додатково наводяться назва, анотація та ключові слова відповідною мовою.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Стаття повинна містити наступні структурні частини напівжирним шрифтом: 1) Вступ (Introduction), що містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 2) Методологія та методи дослідження (Methodology/Methods); 3) Виклад основного матеріалу дослідження (Results and Discussion) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 4) Висновки з дослідження (Conclusions) і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються.

Ілюстрації та таблиці в статті нумеруються і супроводжуються назвою під малюнком (таблицею) по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.

У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (References), на яку посилається автор.

! У збірнику наукових праць «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Після рецензування статті автор отримує реквізити для оплати публікаційного внеску.

Розмір внеску за публікацію статті становить 1200 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 50 грн.

Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.

Електронна версія наукового збірника планується до розміщення у відкритому доступі на сайті видання наприкінці жовтня 2024 року.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований збірник. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкована версія збірника за бажанням авторів статей планується у листопаді 2024 року.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 811.111’37+81’367.623

Мирослава Фабіан,
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри англійської філології,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
https://orcid.org/0000-0002-3351-1275
м. Ужгород, Україна

Лінгвокультурний підхід до вивчення лексичної семантики

Linguocultural approach to the study of lexical semantics

Анотація. Сучасне мовознавство характеризується посиленим інтересом до досліджень лексичної семантики. В цьому контексті особливої ваги набуває всебічний аналіз системно-структурної організації вокабуляра сучасної англійської мови…
Ключові слова: лексична семантика, вокабуляр мови, культура, система і структура, семантичний простір, словник, спільні й відмінні риси.

Summary. Contemporary linguistics is characterized by the growing interest in the study of lexical semantics. In this respect of primary importance is the in-depth analysis of the system and structural organization of modern English vocabulary…
Key words: lexical semantics, language vocabulary, culture, system and structure, semantic space, dictionary, common and distinctive features.

Вступ.
Методологія та методи дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. В період глобалізації найвідчутніші зміни в житті людини, її побуті, суспільній діяльності і т.п. спостерігаються й знаходять своє відображення у словниковому складі мови, особливо в лексиці [1, с. 311].
Висновки з дослідження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Селіванова О. С. Основи теорії мовної комунікації. Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю. А., 2011. 350 с.
2. ...

 

КОНТАКТИ
Ужгородський національний університет,
факультет іноземної філології
Адреса редакції: Україна, м. Ужгород, вул. Університетська 14
Телефон редакції: +38 (097) 542 74 59
Електронна пошта: editor@philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua
Сторінка журналу: http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/

За консультацією щодо філологічних питань та змісту наукових статей
можна звертатися до професора кафедри англійської філології
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
доктора філологічних наук, професора Фабіан Мирослави Петрівни.
Тел.: +38 (066) 290 69 29
E-mail: myroslava.fabian@uzhnu.edu.ua