Морфологія англійського ветеринарного терміна

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.96-105

Ключові слова:

ветеринарній термін, етимологія, утворення термінів, парадигматичні відношення, семантичне поле

Анотація

Ветеринарна термінологія є важливою складовою професійної діяльності ветеринарного лікаря. Навчанню ветеринарної термінології слід приділяти велику увагу, оскільки саме вона сприяє налагодженню комунікації та обміну інформацією між спеціалістами ветеринарної медицини у всьому світі. Таким чином метою статті є дослідити морфологію ветеринарного терміна в англійській мові з можливість подальшого вдосконалення методики їх навчання у ЗВО. У статті визначено етимологію англійських ветеринарних термінів. Зокрема продемонстровано, що більшість таких термінів походить з грецької та латинської мови; також продемонстровано терміни, які походять з арабської, французької, німецької, мов Африки ітд. Визначено, що ветеринарна термінологія в англійській мові може утворюватися за допомогою суфіксів, префіксів та закінчень не латинського або грецького походження. Здебільшого це відбуватиметься при переході термінів з однієї частини мови в іншу. Завдяки конверсії термін набуває нового значення та відбуваються зміни в граматичних категоріях. В англійській ветеринарній термінології також існують терміни, які мають однакове написання, проте належать до різних частин мови. Такі перетворення зумовлені іншомовним походженням цих термінів. В статті розглянуто парадигматичні відношення ветеринарних термінів англійської мови – відношення між словами на основі спільності або протилежності їхніх значень. Серед таких відношень зазначено: синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія та терміни-епоніми. Досліджено ветеринарні терміни-омоніми в англійській мові; це терміни, які звучать та пишуться однаково, проте мають різні значення. Значення таких термінів буде залежати від контексту, в якому його використовують. Визначено, що в семантичному полі англійської ветеринарної термінології архісемою або спільним, узагальненим значенням є “animal” (тварина). Всі інші терміни ветеринарної медицини будуть мати пряме або опосередковане відношення до тварин та у своєму значенні будуть знаходитися або ближче до ядра семантичного поля (сема тварина) або дальше.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/termin (дата звернення 04.04.2022).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. Бусел В. Т. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун». 2001. С. 1241.

Дашкова К. В. Поняття «Лексико-семантичне поле» та його структура. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник. 2020. № 33. С. 56–60.

Дмитрук М.В. Формування української ветеринарної лексики : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01. Українська мова. Запоріжжя. Запорізький державний університет. 2001. С. 23.

Карбовнік І.В. Латинська клінічна ветеринарна термінологія. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2018. Т. 20. № 86. С. 161–166. doi: 10.15421/nvlvet8631.

Кравченко Т. П. Основні способи освоєння термінів-запозичень економіки АПК. Наукові записки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2008. Вип. 75 (2). С. 231–234.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства [інтернет] / Голова ред. А. Волков. Чернівці : Золоті Литаври, 2001. 634 с. URL: https://archive.org/details/leksykon_literaturoznavstva/page/451/mode/2up?view=theater (дата звернення 17.04.2022),

Рожков Ю. Г. Процеси запозичення в термінології ветеринарної медицини. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. 2016. Вип. 60. С. 227–229.

Рожков Ю.Г. Термін та термінологія. Ветеринарна лексика. Молодий вчений. 2016. 12.1(40). С. 368–371.

Рожков Ю.Г. Термінологія ветеринарної медицини: когнітивний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 32(1). С. 203–205.

Рожков Ю. Г. Труднощі перекладу ветеринарної лексики з англійської на українську мову (на матеріалі довідників з анатомії свійських тварин).

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 41(1). С. 137–140.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=17955&action=show (дата звернення 04.04.2022)

Black’s Veterinary Dictionary. Ed. G.P. West. 14th edition with 220 illustrations. London : Adam & Charles Black. 1982. 902 p.

Merriam-Webster Dictionary. Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/term (дата звернення 04.04.2022)

Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary. Ed. D.C. Blood. 3rd edition. Saunders Ltd. 2006: 2184 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10