Структурні типи речень як синтаксичні засоби експресії у промовах історичних осіб твору Т. Лівія «Історія» (на матеріалі промов І-ї декади твору)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.195-210

Ключові слова:

риторика, лінгвостилістичні особливості, давній Рим, Тіт Лівій, його твір «Історія» (промови твору), структурні типи речень, синтаксичні засоби експресії

Анотація

Сучасне мовознавство характеризується посиленим інтересом до дослідження проблем риторики, що найтісніше переплетена з стилістикою, поетикою та логікою. Стилістика бере свій початок у риториці, джерела ж стилістики слід шукати у класичній риториці. Досягнення античної риторики вивчались та удосконалювались протягом століть. Цінним матеріалом у цьому плані є твір відомого римського історіографа Тіта Лівія «Історія». Промови історичних осіб, які автор вводить у цю фундаментальну працю, є класичним зразком ораторського мистецтва. Ще античні дослідники захоплювались мовою Лівія, його риторичною майстерністю. Знайомлячись з більшістю праць, присвячених дослідженню цієї проблеми, звертаємо увагу на те, що детально вивчалася лінгвостилістика промов інших декад твору, промови ж першої декади залишились поза увагою дослідників. Стаття присвячена вивченню лінгвостилістичної ролі структурних типів речень промов першої декади твору. Дослідження засвідчує, що функції синтаксичних ресурсів стилістики промов є дуже вагомі. В результаті аналізу виявлено, що помітна стилістична функція характерна для неповних, ситуативних, еліптичних речень, у них пропускається компонент, на якому автор прагне сконцентрувати увагу читача. Односкладних простих непоширених речень налічуємо одиниці, простих односкладних поширених – близько двадцяти. Останні в процесі аналізу розподілились на такі типи: безособові, номінативні, неозначено-особові та інфінітивні. Серед цих семантико-граматичних структур найбільше емоційно-експресивне забарвлення несуть неозначено-особові та інфінітивні структури. В узусі автора часті конструкції з пропущеним присудком, рідше – підметом. Серед типів неповних речень домінують контекстуальні; виявлені у процесі дослідження неповні та еліптичні конструкції надають промовам динамізму та виразності, часто виконують характерологічну роль. Т. Лівій нерідко послуговується реченнями, ускладненими інфінітивними конструкціями. Система складних речень промов багата і своєрідна, паратаксис складає четверту частину усіх складних речень. Засобами зв’язку них, як правило, виступають єднальні сполучники, рідше – протиставні. Образність та стилістична легкість є характерною рисою безсполучникових паратактичних побудов. Дослідження засвідчує, що квантитативно превалюють означальні та умовні речення, рідше в узусі автора речення допусту, мети та порівняльні. Характерною рисою паратактичних побудов є не тільки їх емоційно-експресивна роль, але й анафоричний повтор сполучників, введення підряд однотипних речень, паралелізм частин фрази та гомеотелевтон присудків. У результаті аналізу різних структурних типів речень були виявлені їх характерні емоційно-експресивні та естетико-аргументаційні функції, що служить вагомим фактором пізнання ідіостилю автора.

Посилання

Bernhardy G. Grundriss der Rőmischen Literatur. Halle, 1850. S. 542–545.

Bruns J. Die Persőnlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. Kiel, 1897. 84 s.

Burck E. Wege zum Livius. Darmstadt, 1967. 544 s.

Kűhnast L. Die Hauptpunkte der Livianischen Syntax. Berlin, 1871. 402 s.

Stacey S. G. Die Entwicklung des Livianischen Stiles. Leipzig, 1896. 66 s.

Titi Livi. Ab urbe condita libri / W. Weissenborn. M. Műller. lib. I–VI. Lipsiae, 1910. 396 s.

Titi Livi. Ab urbe condita libri / W. Weissenborn. Bd. III. Buch. VI–X. Berlin, 1876. 220 s.

Wackernagel W. Poetik, Rhetorik und Stilistik. Halle, 1888. 597 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10