Ключові виклики викладання іноземних мов з урахуванням їх взаємовпливу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.280-288

Ключові слова:

генетична спорідненість мов, мовна інтерференція, лексико-семантичний рівень, синтаксичний рівень, одночасне вивчення, послідовне вивчення, «хибні друзі перекладача»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мовної інтерференції у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської. Проаналізовано праці педагогів та дослідників, присвячені даній проблематиці. Сьогодні німецька мова вважається важливим освітнім компонентом у закладах вищої освіти України, що зумовлено перспективами її використання з економічною, культурною та науковою метою. При вивченні двох іноземних мов знання першої іноземної мови впливає на процес оволодіння другою. Цей вплив визначається як мовна інтерференція, що може бути як позитивною, так і негативною. Специфіка одночасного (послідовного) вивчення німецької та англійської мов детермінована їхньою тісною генетичною спорідненістю. Це добре простежується на морфологічному, лексико-семантичному, синтаксичному рівнях мови. З іншого боку, існує чимало лексичних і граматичних відмінностей між зазначеними германськими мовами. Зокрема, на лексико-семантичному рівні мови виникають певні проблеми, пов’язані з правильним використанням так званих «хибних друзів перекладача». У різних мовах ці слова й словосполучення мають схожу або однакову морфологічну структуру та іноді подібно вимовляються, але є різними з точки зору семантики. Що стосується синтаксичного рівня, то мовна інтерференція найчастіше має місце на початковому етапі вивчення другої іноземної мови. Зокрема, це зумовлено тим, що на її засвоєння зазвичай відводиться менше часу порівняно з тривалістю вивчення першої іноземної мови. Згадані вище фактори спричинюють труднощі при досягненні відповідного рівня володіння іноземною мовою. У статті подано характеристику типів мовної інтерференції, вказано на шляхи подолання негативного впливу цього лінгвістичного явища. На нашу думку, викладач повинен поєднувати акцентування на спільних рисах німецької та англійської мов, з одного боку, та виокремлення їхніх відмінних рис, з іншого.

Посилання

Бойчевська І. Особливості вивчення німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах України. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 10(1). С. 25–30.

Валігура О. Р. Систематизація ознак мовної інтерференції. Нова філософія / за ред. Манакіна В. М. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. № 36. С. 104–110.

Євенко О. В. Вивчення німецької мови як другої після англійської. URL: http://english.ucoz.com/documents/Algoritm.doc (дата звернення: 08.05.2023 р.).

Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗ. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : «Педагогічні науки». Бердянськ, 2010. № 3. С. 241–245.

Миськів В. А. Поняття граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. URL: http://naub.oa.edu.ua/2012/ponyattya-hramatychnoji-interferentsiji-u-protsesi-vyvchennya-anhlijskojimovy-yak-druhoji-inozemnoji/ (дата звернення: 14.05.2023 р.).

Морська Л. І. Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : «Педагогіка». 2014. № 3. С. 130–134.

Мукатаєва Н. М., Осипенко Е.О. Організація навчально-виховного процесу з іноземних мов у 2013/2014 навчальному році (інструктивно-методичний лист). Миколаїв, 2013. 45 с.

Ружин К. М. Особливості статусу і змісту навчання іноземної мови як другої спеціальності на факультетах іноземної філології вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми педагогіки: методика, теорія і практика : зб. наук. пр.. Горлівка, 2006. Вип. 3. Ч. І. С. 240–251.

Ружин К. М., Каніболоцька О. А. Специфіка вивчення другої іноземної мови у вищій школі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : «Філологічна». 2014. Вип. 48. С. 312–314.

Савченко Л. П. Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/4savchenko/4savchenko.htm (дата звернення: 13.05.2023 р.).

Тусик Н. Особливості прояву явища міжмовної інтерференції в процесі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Нова педагогічна думка. 2014. № 3. С. 86–88.

Чорна С. С. Особливості навчання другої іноземної мови студентів немовних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах. Запоріжжя, 2013. Вип. 33(86). С. 646–651.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ