Антропологічна концепція Василя Барки як вияв теоцентризму: феномен особистості в романі «Жовтий князь» (Том ІІ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.270-279

Ключові слова:

християнська антропологія, антропологема, особистість, Бог, Василь Барка

Анотація

Антропологічна концепція Василя Барки у романі «Жовтий князь» (Том ІІ) репрезентує феномен теоцентризму через складні взаємозв’язки між особистістю та релігійними інтенціями. У статті виокремлено основні аспекти авторського оприявнення феномену Людини для висвітлення відношень між людиною та вищими силами у літературному контексті. Василь Барка досліджує роль особистості в контексті віровчення та культурних уявлень епохи, зокрема у зазначеному творі. Згідно з християнською традицією, людина має високі моральні стандарти і потребує духовного вдосконалення. У романі «Жовтий князь» митець представляє своїх героїв як носіїв цих моральних ідеалів, а також як вразливих істот, підданих впливу зовнішніх обставин. У статті досліджується спосіб, яким автор використовує головних героїв, щоб ілюструвати цю концепцію, підкреслюючи важливість людської індивідуальності в контексті божественного плану. Досліджено характерні аспекти теоцентричної перспективи, виявлені через постаті головних героїв, їхньої взаємодії з навколишнім світом та духовні пошуки. Встановлено що сюжетно-композиційним тлом реалізації концепції особистості у романі «Жовтий князь» є тоталітаризм та голодомор як засіб винищення української нації. Відтак антропологічна концепція Василя Барки постає саме у контексті тоталітаризму як системи, суттю якої був «експеримент над натурою людини», намагання витворити власну (викривлену!) концепцію людини. Автор пропонує глибокий рефлексивний аналіз трагічних подій і їхнього впливу на людську природу. У статті здійснено детальний аналіз антропологем «шлях», «Бог», концептів «гріх», «каяття», «любов», особливостей осмислення у творі проблем людської екзистенції. Простежено домінанти взаємодії особистості з релігійними символами та мотивами у творі. Через дослідження особистостей в контексті внутрішньої боротьби та пошуків героїв, автор розкриває складність та унікальність людської істоти. Роман нагадує нам про важливість моральних цінностей та віри в складних історичних обставинах і заохочує нас шукати духовну мудрість у найтемніших періодах нашої історії. Результати дослідження сприяють глибшому розумінню антропологічних концепцій Василя Барки та їх впливу на формування образу людини в літературі.

Посилання

Барка В. Жовтий князь : документальний роман. Т. І і ІІ. Нью-Йорк; Харків: Українська Вільна Академія Наук у США, 2008. 772 с.

Барка В. Поезія. Жовтий князь. К. : Наукова думка, 2000. 299 с.

Барка В. Рай. Нью Йорк : Вид-во «Свобода», Джерзі Ситі, 1953. 309 с.

Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії XIX – початку XX століття : монографія. Zielona Gora ; Kijow, 1999. 160 с.

Близнюк Р. Релігійна антропологія : християнське вчення про людину в історичному і сучасному контекстах . Вісник Прикарпатського університету. Серія : Філософські і психологічні науки . Івано-Франківськ : ПНУ, 2010. Вип. 8. С. 124–130.

Головань Т. Естетична природа поетичного мислення Василя Барки : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. К., 2003. 20 с.

Кісь Р. Теоцентрична антропологія Сьорена К’єркегора і категорія окремішнього індивіда (антиномії чи взаємозв’язки). Transfiguratio Преображення. Альманах християнської думки. Л., 2003. С. 90–98.

Лановик З. Біблійна антропологія: національні образи світу у Святому Письмі. Studia methodologica. Тернопіль : Ред.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 24 : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. С. 77–80.

Набитович І. Й. Категорія sacrum у художній прозі ХХ–ХХІ століть: автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.06. Львів, 2009. 36 с.

Нямцу А. Літературні архетипи у світовому літературному контексті. Sacrum і Біблія в українській літературі [за ред. І. Набитовича]. Люблін: Ingvarr, 2008. С. 49–60.

Табачковський В. Г. Полісутнісне homo: філософсько-мистецька думка в пошуках «неевклідової рефлективності». К. : Видавець ПАРАПАН, 2005. 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06