Мовна репрезентація концепту «ЖІНКА» в романі «Над Німаном» Елізи Ожешко

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.288-298

Ключові слова:

концепт ‘ЖІНКА’, національно-художня картина світу, польська література, художній твір, епоха позитивізму, вербалізація, індивідуальний авторський стиль

Анотація

У статті деталізовано антропоцентричний і концептуальний підходи до вивчення мовних явищ у процесі формування цілісної національної картини світу та художнього індивідуального письменницького стилю. Простежено еволюцію наукових розвідок щодо процесів вербалізації об’єктів художньої дійсності, важливих для людського буття, та їхньої концептуалізації. Наголошено на існуванні когнітивних стратегій номінації ‘ЖІНКА’, які ґрунтуються на принципах архаїчного світосприйняття і міфологічної картини світу. Виокремлено тісний зв’язок концепту з етноспецифічними та загальнокультурними ознаками певного народу. Проаналізовано концепт ‘ЖІНКА’, його структуру і засоби вербалізації в польській мові на матеріалі текстів художньої прози ХІХ століття. Визначено, що реалізацію концепту в романі «Над Німаном» здійснено завдяки авторській лексиці, спрямованій на передачу та розкриття зовнішності головної героїні і зображення її внутрішнього світу. З’ясовано, що найменування ‘ЖІНКА’ представлено переважно іменниками і прикметниками з позитивною конотацією, загальну характеристику зовнішності героїні виражено прикметниками, вжитими для опису обличчя, очей, волосся, статури, одягу. Внутрішню особистісну характеристику вербалізовано передусім через численні й різноманітні за своєю конотацією лексико-граматичні групи. Відзначено, що в образі головної героїні – Юстини, письменниця епохи позитивізму Еліза Ожешко узагальнила найкращі жіночі риси, змалювала сильну особистість, яка поєднує в собі розум, мудрість, мужність, волю й ніжність. Літературний образ представлено читачеві з огляду на становище жінки в тогочасному суспільстві, з ціллю виокремити особливості історичної епохи ХІХ століття та з метою возвеличити людину праці. Деталізовано специфіку вербалізації концепту ‘ЖІНКА’ як фрагменту польськомовної художньої картини світу. Завдячуючи синтезу когнітивного і лінгвокультурологічного підходів, розкрито жіночий образ, представлений в художній прозі, як феномен національної свідомості.

Посилання

Банот А. Поетика вибраних творів Елізи Ожешко і Марії Кунцевич та ідентичність жіночих персонажів / перекл. з пол. Н. Поліщук. Іноземна філологія . 2013. Вип. 125. С. 237–247.

Гриневич В. До питання особливостей формування у майбутніх учителів уміння аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6. Ч. 1. С. 32–37.

Давиденко А. О. Феномен концепту як однієї з основних складових частин сучасної лінгвістики. Науковий вісник Міжнароджного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2018. № 34. Т. 1. С. 116–119.

Живов М. Еліза Ожешко і Іван Франко. URL : https://zbruc.eu/-node/94145 (дата звернення 21.03.2024).

Меньок В., Павлишин У. Конфлікт тілесності й духовності у патріархальному світі повісті Елізи Ожешко «Хам». Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. № 49. С. 156–165.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями і проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.

Спартар І. Іван Франко та Еліза Ожешко : взаємини, рецепція перекладів (на матеріалі листів Івана Франка та Елізи Ожешко, перекладених Михайлом Возняком). Волинь. Житомирщина. 2006. № 15. С. 142–147.

Спатар І. Ідеї жіночої емансипації в літературно-критичній творчості Елізи Ожешко і Наталії Кобринської. Султанівські читання. 2019. Вип. 8. С. 34–44. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2019_8_6 (дата звернення 20.03.2024).

Cтельмах М. Ю., Пундик С. Ю. Втілення ідеалу справедливого правителя в образі Хосрова в «Шах-наме» Фірдоусі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2023. № 59. Том 3. С. 122–125.

Ткачук М. Наративні принципи прози Елізи Ожешко. Київські полоністичні студії. Том XXVI. Літературознавство. С. 78–85.

Шостюк З. В. Поняття «концепт» в історієтворчому ключі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Випуск 57. С. 132–134.

Feldman W. Współczesna literatura polska. 1880–1901. Kraków : Druk. Narodowa, 1903. 475 s.

Hannam J. Feminizm / przeł. A. Kaflińska. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2010. 204 s.

Kaschak E. Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. 246 s.

Lewandowska E. Feminizm a globalizacja. Dziś. 2003. Nr 12. S. 64.

Lisowska E. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa : Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010. 315 s.

Orzeszkowa Eliza. Nad Niemnem. T. 1–3, wyd. 13, wyd. Czytelnik, Warszawa, 1976. Wydawca : Fundacja Nowoczesna Polska. 277 s.

Romankоwna M. Na nowych drogach. Studia o Elizie Orzeszkowej. Krakоw, 1998. 304 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06