Формування екологічної компетентності на основі методу кейсів на заняттях ІМПС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.417-426

Ключові слова:

метод кейсів, екологічна свідомість, екологічна освіта, екологічні орієнтації, заклад вищої освіти, ІМПС

Анотація

Метою статті є конкретизація змісту і ролі екологічної компетентності та визначення місця методу кейсiв у процесі формування екологічної компетентності студентів. У нашій роботі було використано теоретичні методи, що дозволили визначити зовнішні зв’язки між досліджуваними явищами (метод індукції, дедукції багатофакторна кореляція), та емпіричні методи (узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження). Екологічна компетентність – це здатність особистості застосовувати екологічні знання та досвід як в професійних, так і в життєвих ситуаціях на основі усвідомлення екологічних цінностей і відповідального ставлення за екологічні наслідки. Формування екологічної компетентності – це формування відповідального і дбайливого ставлення до природи на основі екологічної свідомості. На особливу увагу у формуванні екологічної компетентності студентів-економістів заслуговує метод кейсів. Кейс-метод – навчання, що використовує опис реальних економічних ситуацій. Виділено етапи роботи із кейс-методом для формування екологічної компетенції студентів на заняттях ІМПС: 1) підготовчий етап (засвоєння нового лексичного матеріалу); 2) вивчення проблемної ситуації загалом; 3) обговорення ситуації у групах, розподіл ролей усередині групи; 4) ігровий процес, що включає аналіз ситуації, ухвалення рішення (робота в групах); 5) аналіз запропонованих рішень, що спонукає до вибору найбільш оптимального рішення; 6) оцінювання результатів роботи викладачем та студентами. Екологічна компетенція – це здатність людини до практичного вирішення екологічних завдань, наявність особистісних якостей та необхідних знань і умінь ефективно діяти у проблемних ситуаціях. Використання кейс-методу для формування екологічної компетенції студентів на заняттях ІМПС передбачає активізацію студентів, оволодіння навичками аналізу екологічних ситуацій та знаходження оптимального рішення; практикування умінь знаходити необхідну інформацію з екології; підвищення мотивації до навчального процесу; знаходження правильного рішення на основі глибокого аналізу ситуації; розвиток умінь переконливо захищати свою власну точку зору на екологічну тематику; вироблення навичок критичного оцінювання різних точок зору. Екологічна компетентність студента – це своєрідний критерій та показник якості належної професійної освіти на основі результатів навчання та системи ціннісних орієнтацій.

Посилання

Бурковська О., Пампура C. Використання методу кейсів у професійно орієнтованому навчанні іноземних мов. Viae Educationis: Studies of Education and Didactics. 2022, Vol. 1, No. 1. Pp. 117–124.

Бутенко О. П., Чупир О. М. Кейс-метод як різновид активного навчання студентів: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції «Розвиток освітньої системи: європейський вектор» 20–21 березня 2019 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/349590163_KEJSMETOD_AK_RIZNOVID_AKTIVNOGO_NAVCANNA_STUDENTIV.

Закон України «Про вищу освіту» 1556-VII. Редакція від 27.12.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Коваль О. В., Погасій І. О. Екологічна компетентність учителя Нової української школи: навчально-методичний посібник в таблицях і схемах. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019. 40 с.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Затверджено Наказом МОН України від 01.06.2016 № 600 URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2016/06/01/metodichni-rekomendacziyi-shhodo-rozroblennya-stand/.

Сурмін Ю. П. Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні. Вісник НАДУ. 2015. № 2. С. 19–28.

Рудишин С. Д., Коренева І. М., Самілик В. І. Кологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін. Український педагогічний журнал. 2016. № 3. C. 74–83.

Форостюк І. В. Використання кейс-методу на заняттях з англійської мови з майбутніми спеціалістами у сфері туризму. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69), № 2, Ч. 1. C. 146–150.

Шапран Ю. П. Екологічна компетентність майбутніх учителів біології: її сутність тадіагностика. Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań, 2012. 2. С. 29–36.

Mitchell T., Rosenstiel T. Background and tips for case study teaching. 2003. URL: http://www.journalism.org/node/1757.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ