До питань адекватності перекладу технічних інструкцій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.34-42

Ключові слова:

експлікація, конкретизація, генералізація, функціонального аналога, описовий аналіз, емфатичність

Анотація

У статті окреслено деякі з найважливіших питань щодо точності перекладу технічних інструкцій. Матеріалом дослідження слугували англомовні тексти, що належать до науково-технічного стилю англійської мови. У статті зазначено, що при перекладі технічних інструкцій основну увагу слід приділяти комунікативній цінності та внутрішньому змісту тексту, що забезпечується певним набором лексичних одиниць, які здатні викликати певні асоціативні ланцюги. Доведено, що основна увага при перекладі повинна приділятися прагматичному аспекту лексичних одиниць і граматичній структурі інструкції. При перекладі термінів з англійської мови на українську найефективнішим способом є застосування функціонального аналога. Менш вживаними, але досить частими є прийоми експлікації та описового перекладу. Було встановлено, що іноді трапляється скорочення. Під час лінгвістичного аналізу технічних інструкцій не було виявлено ані професійних термінів, ані жаргонізмів. Результати дослідження засвідчують, що на синтаксичному рівні характерне часте вживання повних речень в англійських інструкціях з їх відповідністю в українському перекладі. Нечасто трапляється заміна повних речень на неповні. При перекладі модальних дієслів та наказових моделей, що використовуються в технічних інструкціях, перекладачі вдаються до функціонального аналога. Оціночні маркери в англійській мові завжди передаються відповідними аналогами в українській мові. Пасивні конструкції англійських інструкцій, як правило, передають своє значення і форму в перекладених текстах. Окремі поодинокі випадки свідчать про перехід активних конструкцій у пасивні і навпаки. Більшість виявлених засобів формальної когезії в англійській мові перекладаються відповідними українськими еквівалентами.

Посилання

Бірюков А. Система оцінки якості автоматизованого перекладу. Вісник Сумського державного університету. Серія : Філологічні науки. Суми : СумДУ, 2004. № 3. С. 42–48.

Гладуш Н. Ф. Прагматика перекладу : навчальний посібник. К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. 104 с.

Житін Я. В. До питання про розрізнення термінології та терміносистеми. Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк, 2009. С. 116–121.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми: навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.

Максимов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького тексту для студентів факультету перекладачів : підручник. К. : Ленвіт, 2010. 175 с.

Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation: посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Вінниця : Нова книга, 2006. 248 с.

Нікуліна Н. В. Теоретичне осмислення загальних понять сучасного термінознавства у концепціях видатних лінгвістів. Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. К. : КНЕУ, 2009. Вип. VIIІ. С. 45–48.

Осіпа Л.В. Переклад технічних текстів з використанням систем автоматизованого перекладу. Вісник національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Вип. 1(34). Київ. 2016. С. 328–333.

Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: навч. посіб. / за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. Вид. 4, стер. Вінниця : Нова книга, 2012.152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10