Засоби когезії і когерентності у мультимодальному художньому прозовому тексті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.43-50

Ключові слова:

когезія, когерентність, англійська мультимодальна літературна казка (АМЛК), мультимодальний художній прозовий текст (МХПТ), вербальний складник, невербальний складник, GeM model

Анотація

Розвиток мультимодальної комунікації збудив зацікавленість сучасних лінгвістів традиційними текстоорієнтованими категоріями когезії та когерентності, які потребують новітньої інтерпретації. Обидві текстотвірні категорії експлікують зв’язки між вербальними та невербальними складниками художнього прозового тексту сучасності. Мова репрезентує вдосконалену й детально напрацьовану сукупність зв’язків усіх семіотичних систем. Когезійні та когерентні зв’язки становлять сукупність лінгвальних відношень в нелінгвальних семіотичних системах. Відмінні мультимодальні засоби різних семіотичних систем можуть забезпечити неоднакові шляхи ідентифікації когезії та когерентності в сучасному художньому прозовому тексті. Модель взаємозв’язку між мультимодальними засобами когезії та когерентності відмінних семіотичних систем одночасно застосовується в комунікації між адресантом та адресатом на сторінках сучасного художнього прозового тексту [29, p. 9–10]. У полі зору цього дослідження: а) контамінація вербального і невербального складників у системі засобів когезії та когерентності в художньому прозовому тексті англійських мультимодальних літературних казок; б) схожість та відмінність способу ідентифікації мультимодальних засобів когезії і когерентності; в) ступінь кореляції між засобами когезії та когерентності різних семіотичних систем. Типам засобів когезії в художньому прозовому тексті англійських мультимодальних літературних казок, які пересікаються, властиві спільні властивості. Вони виражаються формально, мають лінійний характер та зазвичай корелюють з мовними одиницями. Когерентність актуалізується сукупністю засобів. Її типи засобів взаємодоповнюються та створюють мережу сплетінь.

Посилання

Карп М. А. Методологічні засади вивчення мультимодальних засобів когезії та когерентності в літературних казках. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Чернівці : Вид. дім «РОДОВІД», 2014. Вип. 690/691 : Германська філологія. С. 248–252.

Карп М. А. Когезія та когерентність як сукупність текстового зв’язку у британських художніх мультимодальних творах. Мова і культура (науковий журнал) : матер. XXIII Міжнар. наук. конф. «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 23–26 червня 2014 р. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17, т. II (170). С. 182–189.

Карп М. А. Інтегральний потенціал когезії та когерентності у структурно-смисловій організації британського художнього тексту. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Чернівці : Вид. дім «РОДОВІД», 2014. Вип. 708/709 : Германська філологія. С. 86–89.

Бехта І. А., Карп М. А. Мультимодальні засоби когезії та когерентності у сучасних літературних казках: теоретико-методологічна інтерпретація. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Філологія». Одеса, 2014. № 12/13. С. 87–90.

Карп М. А. Когезія і когерентність у взаємодії з іншими категоріями тексту. Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць / за ред. проф. О. П. Левченко. Видавництво Львівської Політехніки, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). С. 90–93.

Карп М. А. Теоретичні передумови вивчення текстотвірних категорій когезії і когерентності. Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія / відп. за випуск М. В. Мамич. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 512 с. С. 87–105.

Карп М. А. Методологічна база аналізу засобів когезії і когерентності в англійських мультимодальних літературних казках. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов [Львівського національного університету імені Івана Франка] за 2021 рік. На пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько : тези (Львів, 3–4 лютого 2022 р.) 2022. С. 102–104. 320 с.

Карп М. А. Методика вивчення засобів когезії і когерентності в англійських мультимодальних літературних казках Філіпа Арда. Moderní aspekty vědy: XVIII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. S. 102–114. 473 s.

Baldry A., Thibault P. J. Multimodal Transcription and Text Analysis: A Multimedia Toolkit and Coursebook. Equinox Textbooks and Surveys in Linguistics. London ; Oakville : Equinox, 2006. 270 p.

Bateman J. Text and Image: A Critical Introduction to the Visual / Verbal Divide. London ; New York : Routledge, 2014. 292 p.

Delin J., Bateman J. Describing and critiquing multimodal documents. Document Design. 2002. № 3 (2). P. 140–155.

Gibbons A. Multimodality, Cognition, and Experimental Literature. Routledge Studies in Multimodality. London ; New York : Routledge, 2012. 274 p.

Iedema R. Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multi-semiotic practice. Visual Communication. 2003. Vol. 2 (10), № 1. P. 29–57.

Jewitt C. Technology, Literacy and Learning: A Multimodal Approach. London ; New York : Routledge, 2012. 192 p.

Karp M. Cohesion in English texts. European Applied Sciences: Philology and Linguistics. Stuttgart : ORT Publishing, September, 2013. № 9–2. P. 10–11.

Karp M. Multimodal text analysis regarding cohesion and coherence. Proceedings of the 1st International Sciences Conference Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. International Agency for the Development of Culture, Education and Science. Australia, Melbourne, 2014. (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). Vol. II. Melbourne IADCES Press. Melbourne, 2014. P. 361–363.

Kress G. R., Leeuwen Van Th. Multimodal Discourse: The modes and media of contemporary communication. Bloomsbury Academic, 2001. 142 p.

Lemke J. L. Metamedia Literacy: Transforming Meanings and Media / еd. by Jay L. Lemke, David Reinking, Linda D. Labbo, Michael C. McKenna, Ronald D. Kieffer. Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World. Hillsdale ; New Jersey : Erlbaum, 1998. P. 283–301.

Lemke J. L. Travels in Hypermodality. Visual Communication, 2002. № 1 (3). P. 299–325.

Masterman M. Language, Cohesion, and Form / еd. by Tarick Wilks. New York : Cambridge University Press, 2005. 313 p.

Multimodal Semiotics: Functional Analysis in Contexts of Education / еd. by Len Unsworth. Bloomsbury Academic, 2011. 270 p.

Multimodal Studies: Exploring Issues and Domains / еd. by Kay L. O’Halloran, Bradley A. Smith. London ; New York : Routledge, 2011. 267 p.

New Directions in the Analysis of Multimodal Discourse / еd. by Terry D. Royce, Wendy Bowcher. London ; New York : Routledge, 2013. 416 p.

New Perspectives on Narrative and Multimodality / еd. by Ruth Page. London ; New York : Routledge, 2010. 229 p. (Series in Routledge Studies in Multimodality; first edition).

O’Halloran K. L., Tan S., Smith B. A. Challenges in Designing Digital Interfaces for the Study of Multimodal Phenomena. Information Design Journal, 2010. № 18 (1). 12 p.

Perspectives on Multimodality / еd. by Eija Ventola, Cassily Charles, Martin Kaltenbacher. Document Design Companion Series. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 2004. 249 p.

Sanders T., Maat H. P. Cohesion and Coherence: Linguistic Approaches. London : Elsevier, 2006. P. 1–201. (Encyclopedia of Language and Linguistics Series; second edition).

Stöckl H. In-between language and image in printed media. In Eija Ventola Perspectives on Multimodality. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2004. P. 9–30.

The Pragmatics of Discourse Coherence: Theories and Applications / еd. by Helmut Gruber, Gisela Redeker. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2014. 295 p. (Pragmatics and Beyond New Series).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10