Метафоричні дієслівні композити в сучасній англійській мові

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.123-131

Ключові слова:

словоскладання, композита, дієслівна композита, складне слово-метафора, семантика, стилістичний потенціал

Анотація

Запропоноване дослідження висвітлює особливості функціонування метафорично мотивованих дієслівних композитів в сучасній англійській мові. Актуальність вивчення проблем словоскладання обумовлена необхідністю розширити і посилити теоретичну і практичну базу для подальшого дослідження особливостей функціонування складних та складнопохідних лексичних одиниць, опису стилістичної диференціації метафоричних дієслівних композитних компонентів. Метою дослідження є визначення семантики метафоричних дієслівних композитів, виявлення їхнього стилістичного потенціалу та комунікативної релевантності. У цьому контексті особливої значущості набуває розгляд становлення особливостей дієслівних композитів; визначення семантики метафоричних дієслівних композитів; виявлення стилістичного потенціалу дієслівних структурно-складних номінантів та їх комунікативної релевантності. У межах розвідки композитні лексеми розглянуто з позицій функціонально-орієнтованої композитології через призму системного структурно-семантичного і стилістичного аспектів, що передбачають їх широке використання в живій розмовній мові. З’ясовано, що як засіб непрямої мовної номінації, композити-метафори досягають високого конотативного ефекту і продуктивності не тільки в узуально-мовленнєвому стилі невимушеного спілкування, а й у газетно-публіцистичному стилі. Продемонстровано, що дієслова-композити поширені не тільки в узуально-мовному стилі, але й у мові англомовної преси, в науковій і технічній літературі, в художній літературі. Зроблено висновок про те, що адекватне розуміння композитів зумовле- но високим соціопрагматичним потенціалом та інформаційною цінністю структурно-складових дієслівних лексем у системі словотвору англійської мови нашої епохи.

Посилання

Багрій Г. А., Русінко Л. Колоративна композита в англійській мові. The II International Science Conference on Science and Practical Technologies, January 26–29, 2021, Luxembourg. С. 420-421.

Бойко Ю. П. Композити як продуктивний спосіб словоскладання у спортивному англомовному медіадискурсі. 2019. URL: http://78.152.183.36/bitstream/123456789/8886/1/apftp_2019_15_3-2.pdf

Васильєва О. Г. Концептуальні засади лексичної полісемії: метафоричні зв’язки в семантичній структурі багатозначного іменника. 2007. URL: http://eprints.zu.edu.ua /1593/1/24.pdf.

Васильєва О. Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів-бахувріхі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.04. К., 2006. 20 с.

Гонта І. А. Структурні та семантичні особливості композит-метафор у американському сленгу : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Київськ. держ. лінгв. ун-т. К., 2000. 190 с.

Гончарова Т. В. Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. К., 2005. 237 с.

Дембовська Л. М. Пряма і непряма композитна номінація в англійській мові: соціодискурсивний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. К., 2011. 233 с.

Деменчук О. В. Колоративна комопзита в англійській мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : дис. ... канд-та філол. наук : 10.02.04. К., 2001. 240 с.

Дубравська Д. М. Ванівська О. І. Сучасні підходи до аналізу семантики композитів в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 67. С. 107–110.

Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. К. : Вища школа, 1983. 84 с.

Крайняк Л. К. Композити з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові: семантико-когнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Київський національний лінгвістич. ун-т. К., 2001. 19 с.

Омельченко Л. Ф., Максимчук Н. М., Онищенко І. А. Функціональні характеристики дієслівної композитної номінації в англомовному дискурсі. Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. С. 153–157.

Омельченко Л. Ф., Самохіна В. О., Соловйова Л. Ф. Метафора і метонімія в архітектоніці композитних апрейзорів (на матеріалі англійської мови). Вісник Харківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна, № 954. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Вип. 66. Харків, 2011. С. 6–14. URL: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/81a24b45feed7063aea4e9b0262f103 0.pdf

Онищенко І., Яновець А. Композити в сучасній англійській мові як складова семантичної конденсації лексики. New pedagogical thought. 2020. Т. 103. № 3. С. 114–117. DOI: 10.37026/2520-6427-2020-103-3-114-117.

Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення. Ужгород : Закарпаття, 1999. 240 с.

Смоляр Н. П. Функціонально-стилістичний компонент конотації дієслівних композитів у сучасній німецькій мові. 2012. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/1735/1/stylistic.pdf

Сніховська І.Е. Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2005. 20 с.

Ayto J. Twentieth Century Words. Oxford University Press, 1999. 640 p.

Fabb N. Compounding. URL: http://www.ai.mit.edu/projects/dm/bp/fabbcompounds.pdf.

Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word Formation: a Synchronic-Diachronic Approach. 2nd edition. München : Beck, 1969. 545 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10