Неологізми сучасної англійської мови: мовознавчий статус та параметри класифікації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.150-160

Ключові слова:

неологізм, семантична інновація, словотвір, трансномінація, транслітерація (транскрипція), описовий переклад

Анотація

Стрімкий розвиток новітніх технологій у сучасному світі та, як результат, виникнення нових можливостей людського життя, забезпечує постійне збагачення мови новими лексичними одиницями, а необхідність їхнього дослідження обумовила створення та розвиток окремої галузі лінгвістичної науки – неології. Дослідження у галузі неології охоплюють питання тлумачення самого поняття неологізму, процес виникнення нових слів, а також змін, які новітня лексика вносить у розвиток мови. З метою вивчення всіх аспектів дослідження появи і функціонування неологізмів, сформувалися підходи до вивчення цього явища, які детально аналізуються у даній статті. Зокрема, в сучасній англійській неології доцільно виокремити два основних напрями дослідження неологізмів: вивчення специфіки оновлення словникового складу мови та виявлення і вивчення проблематики, пов’язаної з лексикографуванням неологізмів. Тому метою даного дослідження є детальний аналіз ключових проблем неології, такі як виявлення способів номінації, визначення поняття «неологізм», узагальнення різних підходів до класифікації неологічної лексики тощо. Задля досягнення мети, задачі даного дослідження визначаються як дослідження тих прийомів, що є типовими при перекладі новоутворень, зокрема, транслітерація (транскрипція), калькування, описовий переклад, а також встановлення зв’язку між способом утворення неологізму та його перекладом. Аналізується класифікація неологізмів за формою мовної одиниці, походженням, способом номінації, призначенням, характером взаємодії плану вираження та змісту, ступенем градації, сферою вживання, стилістичним забарвленням. Результати дослідження дозволяють зробити висновок про те, що різноманіття класифікаційних параметрів неологізмів в американському варіанті сучасної англійської мови свідчить про досить потужні потенційні ресурси неономінації, а також підтверджує їх периферійний статус в системі мови, що забезпечує можливість їх переміщень в межах мовної системи.

Посилання

Неологізми у сучасній англійській мові URL: http://sinp.com.ua/work/208462/Neolog-zmi-usuchasn

Андрусяк І. В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття. Вісник Запорізького національного університету Серія «Філологічні науки», 2010. № 2. C. 282.

Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. Запоріжжя : Запорізький державний університет. 1998.

Шутова М. О. Неологізми в сучасній англійській мові. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. 2010. Вип. 21. C. 79–85.

Cook C. P. Exploiting linguistic knowledge to infer properties of neologisms. Toronto : University of Toronto. 2010.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів : ПАІС. 2007.

Хижун Я. В. Інтерактив у практиці вивчення іноземної (англійської) мови: переваги та недоліки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2017. Вип. 58. C. 157–162.

Beheral B., Mishra P. The Burgeoning Usage of Neologisms in Contemporary English. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS). 2013. Vol. 18, Issue 3. P. 25–35.

Ткачик О. В., Великодська О. О. Особливості способів утворення та перекладу неологізмів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. № 59. C. 211–213.

Мурко І. І. Американський варіант як джерело лексично-семантичних інновацій англійської мови. Вісник ЗДУ сучасної філологічної науки. 2002. № 1. C. 99–104.

Barnhart K. R., Steinmetz S., Barnhart C.L. Third Barnhart dictionary of new English. New York: Hw Wilson Co. 1990.

Barnhart K. R. Prizes and pitfalls of computerized searching for new words for dictionaries. Dictionaries. 1985. No. 7. P. 253–260.

Green J. Neologisms. New words since 1960. London : Bloomsbury Publishing Plc. 1994.

Sijs N. Loanwords in the World’s Languages. A Comparative Handbook. Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. 2009.

Бондар Л. А. Механізми перекладу англійських термінів-новоутворень українською мовою. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету. Кривий ріг : Криворізький національний університет. 2011. № 6. C. 81–87.

Драбов Н. До питання перекладу англійських неологізмів. Актуальні питання гуманітарних наук. Серія Мовознавство. Літературознавство. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. 2015. № 13. C. 176–181.

Кущ Е. Способи та прийоми перекладу англійських неологізмів. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Філологія. Маріуполь: Видавництво Маріупольського державного університету. 2010. № 2(4). C. 139–145.

Ayto J., Simpson J. The Oxford Dictionary of Modern Slang. Oxford, New York: Oxford University Press. 1999.

Crystal D. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge:Cambridge University Press. 2003.

Green J. Dictionary of New Words. London : Bloomsbary. 2002.

Metcalf A. Predicting New Words. Boston : Houghton Mifflin Company. 2002.

Stevenson A. Oxford Dictionary of English. Oxford : Oxford University Press. 2010.

Al-Jafr R. Translation Students’ Difficulties With English Neologisms. Analele Universităţii “Dunărea De Jos” Din Galaţi Fascicula. Analele, Romania : Europlus Publishing. 2010. XXIV ANUL III (2). P. 431–437.

Ayto J. The Longman Register of New Words. Harlow, Essex : Longman. 2000.

Adams V. An Introduction to Modern English Word-Formation. London : Longman. 1987.

Barnhart K. R. Some thoughts about neologisms before starting BDNE IV. Dictionaries. Neology Forum. 1995. Vol. 16. P. 50–63.

Tulloch S., Knowles E., Elliott J. Oxford Dictionary of New Words. Oxford: Oxford University Press. 1999.

Вдовиченко Л. Ф. Основні ознаки та вимоги до терміна. XXVI Міжнародна науково-практична конференціїя «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку». Загреб (Хорватія). 2022. C. 260–265.

World Wide Words URL: http://www.worldwidewords.org/index.htm

Грицай І. С. Сучасні підходи до вивчення неологізмів. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/ node/1010 (дата звернення: 02.02.2022).

Зацний Ю. А., Янков А. В. Інновації англійської мови ХХІ століття : Англоукраїнський словник. Вінниця : Нова книга. 2008.

Головко О. М. Неологізми і процеси розвитку мови. Нова філологія. Запоріжжя: Запорізький державний університет. 2009. № 33. C. 203–207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10