Культурологічний підхід до підготовки перекладачів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.272-279

Ключові слова:

культурна глобалізація, професійна компетентність, іншомовна соціокультурна компетенція

Анотація

Актуальність статті зумовлена необхідністю нових підходів до вивчення іноземних мов та підготовки перекладачів. Характерною ознакою сучасного суспільного розвитку є глобалізація. Культурна глобалізація сприяє розширенню міжкультурного спілкування. Міжкультурна співпраця повинна сприяти взаєморозумінню між народами шляхом створення умов для довіри, діалогу та миру. Глобалізація знань неможлива без перекладу. Саме переклад дає змогу транслювати знання з однієї культури в іншу. Роль перекладача у цьому процесі надзвичайно важлива. Сучасний процес взаємодії світових систем може здійснюватися завдяки комунікації різномовних представників через посередництво перекладачів. Різноманітні цілі комунікації ведуть до інтенсифікації контактів. Відповідно розширюються межі комунікації між представниками різних культур. У процесі глобалізації вимоги до професії перекладача змінилися. Сфера перекладу стала частиною системи міжнародних зв’язків. Соціальна роль перекладача в умовах глобалізації та євроінтеграції змінюється, що вказує на необхідність модернізації підходів до професійної підготовки перекладачів. Матеріалом дослідження слугував культурологічний підхід до вивчення іноземних мов та підготовки перекладачів у галузі міжнародних відносин. Методика дослідження полягає в комплексному застосуванні різних методів: теоретичного, емпіричного, статистичного та методу моделювання. Необхідною умовою підготовки перекладачів є формування полікультурної компетентності перекладача як складової професійної компетентності, яка об’єднує професійні знання та вміння, систему ціннісних орієнтацій, здатність ефективно використовувати отримані знання та набувати нові, вирішувати проблемно-когнітивні тощо. Тому з метою набуття студентами знань про культуру, реалії життя в іншомовних країнах, формування соціокультурної обізнаності необхідно застосовувати культурологічний підхід до підготовки фахівців, щоб створити інтелектуальну базу для їхньої професійної діяльності. На нашу думку, використання знань країнознавчого характеру має велике значення при вивченні іноземної мови. Щоб оволодіти іноземною мовою, необхідно вивчати культуру народу-носія мови. Проведене нами дослідження показало,що культурологічний підхід до вивчення іноземної мови сприяє формуванню іншомовної соціокультурної компетенції. Перспективи подальших досліджень полягають у детальнішому вивченні проблеми підготовки перекладачів, у пошуках ефективних шляхів підвищення перекладацької компетенції майбутніх фахівців.

Посилання

Аббібулаєва Г.С. Деякі аспекти полікультурної освіти. Педагогіка і психологія. 2006. № 1. С. 75–84.

Агадуллін Р. Полікультурна освіта: методолого-теоретичний аспект. Педагогіка і психологія. 2004. № 3. С. 25–27.

Бориско Н.Ф. Діалог культур: необхідність, можливість і межі. Іноземні мови. 2003. № 2. С. 77–81.

Бушманова Н.І. Переклад як оновлена частина програми гуманітаризації вищої школи URL: http://ur.co.ua/78/404-1.

Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови. Вісник Львівського національного університету «Львівська політехніка. 2007. № 586. C. 20–24.

Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія». 2007. Т.1 : А – Л. С. 229.

Мартинюк О.В. Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів. Педагогічний дискурс. 2010. Вип. 7. С. 157–161.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О.Б. Бігич та ін. ; за заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

Столярчук Л. Формування полікультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземних мов. Обрії. 2014. № 1 (38). С. 95-99.

В.М. Русанівський, О. О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. Українська мова. Енциклопедія. Київ : Укр. Енцикл, 2000. 752 c.

Фурт Д. Феномен полікультуралізму в педагогічному дискурсі. Педагогіка вищої та середньої школи. 2014. Вип. 40. С. 244–249.

Хомич Л.О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / за ред. Л.Ю. Султанова, Т.О. Шахрай. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 212 с.

Чередниченко О. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2007. № 41. Іноземна філологія. С. 25–27.

Черновати й Л.М. Зміст поняття «фахова компетентність перекладача» як складової методики навчання. Вісник Житомирського державного університету. Вип. 2 (74). Філологічні науки. 2014. С. 84–86.

Черноватий Л. Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови. Наукові записки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія : Філологічні науки. 2010. Вип. 89 (1). С. 23–45.

Bennett J. M. Developing Intercultural Sensitivity : an Integrative Approach to Global and Domestic Diversity / J. M. Bennett, M. J. Bennett : Handbook of Intercultural Training / ed. by D. Landis (3rd ed. Sage, 2004. P. 147–165.

Byram M.S. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon, Philadelphia, Toronto, Sydney, Johannesburg : Multilingual Matters Ltd, 1997. 124 p.

International Dictionary of Education. Vol.7. Oxford. 1994. 3963 p.

International Year of Languages. Promotion of International Communication. Published by the Department for General Assembly and Conference Management (DGACM). New York 08–55810, October 2008. 1000 p.

Modern Language Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council of Europe, Education Committee. Strasbourg, 2008. 224 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ