Психолого-педагогічні умови навчання іноземних мов у системі неформальної освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.308-316

Ключові слова:

неформальна освіта, іноземна мова, самоосвіта і саморозвиток, мотивація, психологічні і педагогічні умови, освітній простір

Анотація

У статті підкреслена актуалізація ролі іноземних мов у сучасному суспільстві, що спричиняє потребу у вдосконаленні підходів та методів навчання студентів, а також оптимізації психологічних і педагогічних умов отримання нових знань. Визначено, що сьогодні на зміну традиційним механізмам організації освітніх процесів приходять підходи більш прогресивні, осучаснені, адаптовані до динамічних змін та, зокрема, глобальної невизначеності. Відбувається розвиток і одночасна трансформація освітнього простору, а ріст зацікавленості студентів у вивчені іноземних мов лише підтримує дану тенденцію. Визначено фактори, що сприяють становленню неформальної освіти в Україні, підкреслено значення оптимальних психолого-педагогічних умов організації неформальної освіти, які чітко відповідають мотивам і прагненням студентів, є гнучкими та адаптивними до сьогоденної освітньої діяльності. В ході дослідження було детерміновано сутність психологічних і педагогічних умов навчання у системі неформальної освіти, особливості вивчення саме іноземної мови на основі використання неформальних підходів і технологій, а також роль психолого-педагогічних умов як фактору, що впливає на досягнення студентом бажаних результатів. Описано досвід іншомовної підготовки з використанням аудіовізуального перекладу як сучасної цифрової технології вивчення мов. На основі отриманих узагальнень окреслено перспективи використання неформальних підходів у навчанні іноземних мов, а також зростання значення психолого-педагогічних умов у контексті вивчення мов у цифровому середовищі. Нині основна мета курсу іноземної мови у ВНЗ визначається її навчанням як засобом міжкультурної комунікації у сфері професійної діяльності. Сучасна кредитно-модульна система вищої освіти передбачає, що значна частина навчального часу відводиться на самостійну роботу студентів. Тенденція до збільшення часу, відведеного на самостійне засвоєння освітньо-професійних програм, концепції неперервної освіти та навчання впродовж життя орієнтують на студента як активного суб’єкта власного процесу набуття знань.

Посилання

Зварич І. Освітні технології у вивченні іноземних мов. Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти : зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (24 лютого 2022 р.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ. 2022. С. 6–8.

Желясков В. Психолого-педагогічна складова процесу формування іншомовної компетентності майбутніх судноводіїв. Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти : зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (24 лютого 2022 р.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ. 2022. С. 8–9.

Тарнопольський О. Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання. Іноземні мови. 2019. №2 (98). С. 3–9.

Таран О. М. Психолого-педагогічні умови розвитку навчальної автономії студентів у процесі вивчення іноземної мови. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2021. № 4. С. 99–104.

Цвяк Л. В. Самодисципліна при самостійному вивченні іноземної мови. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 4. С. 272–280.

Цвяк Л. В. Психолого-педагогічні умови ефективного навчання дорослих іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. № 30. С. 178–180.

Проєкт Закону України, № 7039 (07.09.2020) «Про освіту дорослих» URL: https://ips.ligazakon.net/document/JI06948A.

Lertola J. From Translation to Audiovisual Translation in Foreign Language Learning. Trans. Revista de traductología. 2018. № 22. P. 185–202.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ