Інтерактивні методи дистанційного навчання студентів медичних спеціальностей на заняттях англійської мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.328-336

Ключові слова:

інтерактивні методи навчання, англійська мова, дистанційні технології, засоби цифрового навчання, студенти-медики

Анотація

Сучасне суспільство потребує оновлення освітнього процесу та впровадження новітніх технологій, підходів, методик навчання для формування та розвитку особистості. В даній публікації розглянуто використання низки найбільш значущих інтерактивних методів дистанційного навчання для студентів медичних спеціальностей з фокусом на навчанні англійської мови. Матеріали статті наголошують на значенні таких інтерактивних методів у процесі вивчення іноземної мови, як «brain storm», «project», «discussion», «simulation», «case study». Визначено суть інтерактивного навчання та його практичну цінність, яка полягає у активній взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, роботу в команді, вмінні висловлювати свою точку зору, роботі із різноманітними ресурсами. Окреслено шляхи ефективного використання інтерактивних підходів у формуванні комунікативної компетенції студентів-медиків під час занять з англійської мови. Наголошено на необхідності застосування аудіо та відео матеріалів, подкастів, веб-конференцій, використання спеціальних освітніх платформ та 3D зображень, словників із анатомії для вивчення «живої» іноземної мови. Відзначено, що інтерактивні методи дистанційного навчання стають все більш актуальними, покращують якість здобуття медичної освіти та професійного розвитку студентів-медиків і є цінним ресурсом на заняттях англійської мови. Вони дозволяють створити стимулююче середовище, де студенти можуть активно взаємодіяти з матеріалом та один з одним, практикувати комунікаційні навички, вивчення нової лексики та закріплювати знання із медичної термінології. Інтерактивність сприяє підвищенню мотивації та зацікавленості студентів у процесі навчання, а також формує навички, які вони зможуть успішно застосувати у своїй майбутній медичній практиці.

Посилання

Бех І. Принципи сучасної освіти: посіб. для пед. працівників експериментальних навч. закл. Рівне : РДГУ, 2005. 26 с.

Бех І. Сучасна освіта на шляху досконалості. Рідна шк. 2021. № 1/2. С. 32–37.

Богуш А. Сучасний підхід до модернізації навчально-виховного процесу вищої школи. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології : теорет. та наук.-метод. часопис. МОН України, Ін-т вищої освіти АПН України. К., 2010. Вип. 3. Т. 1. С. 229–234.

Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету / О. Олещук, А. Чорномидз, С. Маланчук [та ін.]. Art of

medicine. Науково-практичний журнал. (2 квітень–червень, 2018). Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун., 2018. С. 123–129.

Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.

участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Горбачевського. Тернопіль : ТНМУ, 2019. 332 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред. Ніколаєвої С. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. шк. МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 120 с.

Педагогіка вищої школи : підручник / за ред. Д. Чернілевського. Вінниця : АМСКП; Глобус-Прес, 2010. 408 с.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід. Київ : Видавництво А.П.Н, 2002. 135 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. пос. К : Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.

Роман С. Методика навчання англійської мови в початковій школі. К. : Ленвіт, 2009. 216 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. Семенової. Одеса : Пальміра, 2006. 221 c.

Сухомлинська О. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет : актуальні проблеми. Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Серія соціально-педагогічна : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Кам’янець-Подільський, 2002. Вип. 3. Т. 1. С. 7–15.

Шевчук П., Фенрих П. Інтерактивні методи навчання : навчальний посібник. Щецін : Вид-во WSAP, 2005. 170 с.

Яцик І. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності. Вісник ВПІ. Київ, 2010. Вип. 4. С. 114–118.

Dictionary.Merriam-Webster:https://www.merriam-webster.com/dictionary/interactive (дата звернення 20.05.2023).

Longman https://www.ldoceonline.com/dictionary/interactive (дата звернення 20.05.2023).

Nargis N., Armelia L. Optimizing EFL learners’ communicative competence through short movie project. Asian EFL J. 2018. № 20. Р. 201–208.

Prokopenko I.; Berezhna, S. 2020. Higher Education Institutions in Ukraine during the Coronavirus, or COVID-19. Outbreak : New Challenges vs New Opportunities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 12(1). Р. 130–135.

Unin N., Bearing P. Brainstorming as a Way to Approach Student-centered Learning in the ESL Classroom. Procedia Soc. Behav. Sci. 2016. № 224. Р. 605–612.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ