Форми репрезентації концепту «смерть» в арабських медійних текстах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.52-60

Ключові слова:

концепт, репрезентація, смерть, медійний текст, вербалізатор, номінація концепту, класифікація

Анотація

Сучасні наукові лінгвістичні дослідження дедалі більше набувають антропоцентричного спрямування. Прослідковується зацікавлення до питання поєднання мови та ментальності конкретного народу. З огляду на це, дедалі більше набувають поширення лінгвістичні дослідження концептів, адже їх розглядають як багатовимірну одиницю мисленнєвої діяльності, що поєднує в собі мову, свідомість та культуру. У статті досліджуються форми вираження концепту «смерть» в арабських медійних текстах. Тема обумовлена тим, що інформаційні повідомлення та статті, що стосуються смерті, стали невід’ємною частиною нашого інформаційного простору. Таким чином дана наукова розвідка є актуальною та перспективною з точки зору лінгвістики та перекладознавства. Мета дослідження полягає у вивченні засобів мовної реалізації концепту «смерть» в арабських медійних теках, а методологія включає методи суцільної вибірки, дефініційний та компонентний аналіз, етимологічний та контекстуальний аналіз. Матеріальною базою дослідження слугували статті арабською мовою з таких джерел, як Deutsche Welle, Alhurra, Alarabiya, France24, Skynewsarabia, BBC Arabic, Aljazeera та інші за 2022–2024 роки. В роботі описано алгоритм дослідження концептів, а саме: аналіз лексичних одиниць, їх класифікація за семантичними та стилістичними ознаками, формування лексико-семантичного поля, визначення домінантних лексичних одиниць та формування ядра концепту, виділення складових периферійних компонентів. В статті визначено базові лексеми-репрезентанти, які відображають ядро концепту «смерть» в арабській лінгвокультурі, сформовано лексико-семантичне поле концепту, запропоновано класифікацію 24 вербалізаторів, що складається з 5 мікрополів, кожне з яких сформоване за семантичним принципом, та в тому чи іншому вигляді (пряме значення, стилістичне забарвлення, емоційне навантаження, переносне значення, контекстуальна вербалізація) репрезентує концепт.

Посилання

Давидова Т. В. Поняттєві складники концепту DEATH в англійській мові. Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія. 2023. № 2. С. 17–20.

Джеріх О. С. Вербалізаія концепту «Смерть» у німецькій лінгвокультурі. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов». 2019. С. 17–20.

Джеріх О. С. «Концепт» у сучасній когнітивній кінгвістиці та лінгвокультурології: Поняття та структура. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2018. Випуск 35–36. С. 61–69.

Заньковська Г. Д. Методи дослідження концептів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2015. Т. 2, № 19. С. 102–104.

Полюжин М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2015. № 4. С. 214–224.

Федорюк Л. В. Вербалізація образного складника концепту ’смерть’ в українській когнітивно-мовній картині світу. Studia Ukrainica Posnaniensia,

vol. VI: 2018, pp. 13–20.

Федорюк Л. В. Концепт смерть в українській когнітивно-мовній картині світу : структура, статика і динаміка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Вінниця, 2018. 22 с.

ت .موت . 8 AAوl مlmm. Aaalaamnnayya..cncoyom.mc.o .m UU. RURLRL: L: h:h thtttpttpsp:ss/::///w//wwwwwww.wa.al.mlamlamaaananyya.c.ncoyomm.c//oaarmr//dd/iiaccrtt///adarri--caatrr///a تr م-وa/r /( تд وатمа/звернення: 28.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06