Успіх чи перемога: порівняльний аналіз поняттєвих складників концептів VICTORY та SUCCESS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.72-82

Ключові слова:

домен, етимологія, концепт, лексико-семантичний варіант, перемога, поняттєвий компонент, успіх

Анотація

У статті розглядаються поняттєві складові концептів ПЕРЕМОГА та УСПІХ в англомовній картині світу. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб розглянути концепти ПЕРЕМОГА та УСПІХ з лінгвістичної точки зору та визначити їхні поняттєві складники. Об’єктом дослідження є концепти ПЕРЕМОГА та УСПІХ. Предметом дослідження є лексичні значення лексем victory та success, які розглядаються як імена відповідних концептів. Критерії визначення успіху та перемоги відрізняються у різних суспільствах і у різні історичні епохи, що знаходить відбиття в мові. Дослідження лексичних значень лексем victory та success, які є іменами відповідних концептів VICTORY та SUCCESS в англомовній картині світу, дає можливість виявити та пояснити спільні та відмінні складові поняттєвих компонентів цих концептів. Концепт ПЕРЕМОГА, вербалізований лексемою victory, передбачає позитивний результат діяльності, притаманний військовій сфері та змаганню, що пояснюється етимологією ключової лексеми, а саме первинним зафіксованим значенням “військова перевага, перемога в битві або фізичному змаганні”. Сучасні словники фіксують кілька значень цієї лексеми, які ми об’єднуємо в 6 лексико-семантичних варіантів, профільованих на тлі доменів змагання, військова справа, досягнення, емоції. Концепт УСПІХ, вербалізований лексемою success, передбачає позитивний результат діяльності, що не обмежується військовою сферою чи змаганням, і ґрунтується на етимологічному розвитку ключової лексеми з першим зафіксованим значенням “результат, підсумок, завершення справи”. Виявлені 5 лексико-семантичних варіантів цієї лексеми профілюються на тлі доменів досягнення, результат, благополуччя / процвітання та визнання. Отже, можна сказати, що перемогою можна вважати досягнення мети шляхом подолання опору різного характеру, досягнення бажаного, позитивного і кінцевого результату, що супроводжується позитивними емоціями. Тоді як успіх – це певний результат діяльності, спрямованої на досягнення визнання і благополуччя, досягнення, яке може не повністю відповідати поставленій меті і не обов’язково мати позитивну конотацію.

Посилання

Вишневська Г. Б. Співвідношення концепту і суміжних понять. Науковий Часопис Національного Педагогічного Університету Імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. 2012. Вип. 9. С. 9–14. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21957/Vyshnevska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 25.03.2024).

Ільіна Ю. М. Науковий огляд проблематики успіхута успішності. URL: https://newlearning.org.ua/sites/default/files/praci/zbirnyk-2009/11.htm (дата звернення: 20.03.2024).

Калініченко В. І. Макроструктурні характеристики концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-НЕВДАЧА в американській та українській мовній свідомості (за даними психолінгвістичного експерименту). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2015. № 17. Т. 1. С. 129–132. URL: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v17/part_1/36.pdf (дата звернення: 18.03.2024).

Канова Л. П. Концепт “УСПІХ” в англійській та українській мовних картинах світу. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Вип. 17. С. 60–65.

Козьменко О. І., Сотнікова К. К. Успіх як соціально-психологічній концепт. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2022. № 9(14). С. 585–599. URL: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-9(14)-585-599 (дата звернення: 20.03.2024).

Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. 196 с.

Шевель А. О. Розуміння успіху стародавніми греками. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 2021. № 35. С. 114–118. URL: http://dspace.opu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11978/35_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата звернення: 21.03.2024).

Щербина С. М. Фразеологічна вербалізація концептів SUCCESS<>FAILURE в англійській мові. Когнітивна лінгвістика. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2011. Ч. 1. С. 213–217.

Ярема А. І. Феномен успіху в соціологічному вимірі. Вісник Львівського університету. Серія: Соціологія. 2010. Вип. 4. С. 92–99. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/viewFile/1701/1761 (дата звернення: 25.03.2024).

Alcorn S. Mindful Monday – The difference between Victory and Success. Laer realty partners. веб-сайт. URL: https://www.laerrealty.com/posts/mindful-monday-the-difference-between-victory-and-success#:~:text=Success%20is%20the%20well%2Dachieved,more%20defined%2C%20finite%20and%20absolute. (дата звернення: 15.03.2024).

British National Corpus (BNC). URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (дата звернення: 15.03.2024).

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дата звернення: 20.03.2024).

Collins Online Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 17.03.2024).

Croft W., Cruse A. D. Cognitive Linguistics. New York: Cambridge University Press, 2004. 374 p.

Exploring the essence of success: a philosophical approach. 2023. Wr1ter. веб-сайт. URL: https://wr1ter.com/exploring-the-essence-of-success-a-philosophical-approach (дата звернення: 21.03.2024).

Langacker R. Foundations of cognitive grammar. Volume I: Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press, 1987. 540 p.

Langacker R. W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford – New York : Oxford University Press, 2008. 562 p.

Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/conscious (дата звернення: 10.03.2024).

Merriam–Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ (дата звернення: 26.03.2024).

Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 25.03.2024).

Oxford English Dictionary. URL: https://www.oed.com/dictionary/consciousness_n?tab=meaning_and_use#8574985 (дата звернення: 20.03.2024).

Success vs. Victory – What’s the Difference? Ask a difference. Mar.13, 2022. веб-сайт: URL: https://www.askdifference.com/success-vs-victory/ (дата звернення: 15.03.2024).

The Concise Oxford Dictionary of English Etymology / ed. by T. F. Hoad. Oxford : Oxford University Press, 1986. 845 p.

The Free Dictionary. URL: http://www.thefreedictionary.com/ (дата звернення: 10.03.2024).

Ungerer F., Schmid H.-J. An introduction to cognitive linguistics. Edinburgh : Pearson, Longman, 2006. 384 p.

YourDictionary. Sentence Examples. URL: https://sentence.yourdictionary.com/victory (дата звернення: 15.03.2024).

YourDictionary. URL: https://www.yourdictionary.com/ (дата звернення: 10.03.2024).

Zeno Ben Sunny Success or victory…??? Zenowrites: веб-сайт. URL: https://zenowrites.wordpress.com/2015/06/25/success-or-victory/ (дата звернення: 24.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06