Семантичні особливості мовних одиниць як перекладацька проблема

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.154-162

Ключові слова:

вихідний текст, цільовий текст, мовний знак, семантичне значення, перекладацький аналіз, одиниця перекладу

Анотація

Стаття присвячена проблемі аналізу перекладу вихідного тексту, а саме важливості розуміння семантичних значень одиниць вихідного тексту при їх відповідності цільовому тексту. У статті розглянуто найпоширеніші у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці погляди на природу мовного значення, на те, чим є значення та яке відношення воно має до мовної форми, адже без цього не можна вирішувати проблему лексичних відповідників при перекладі. Значення є психічним утворенням, яке формують відображення окремих елементів дійсності. Значення можна визначити як об’єктивне відображення дійсності. Як соціально обумовленій категорії значенню властивий стабільний статус у синхронії, втім, воно змінюється у діахронії. Значення слова чи словосполука зумовлюється змістом необхідних та довільних ознак поняття, тобто тієї семантичної структури, якій відповідає слово чи словосполука, не залежно від того, чи відображені зазначені ознаки. У нашій роботі ми розглядаємо значення як відношення знака до сукупності графем чи фонем, денотата та сигніфіката – елементів, які самі по собі не є значенням знака, але завдяки їх наявності знак отримує значення, тобто стає тим, чим він є – знаком, а не просто предметом. Отже, система відношень, до якої входить знак, є багатобічною – будь-який знак є частиною цілої сітки складних і різноманітних відношень. У сучасній семіотиці прийнято говорити про три типи відношень, до яких входить знак – і, відповідно, про три типи значень, у зв’язку з кожним із яких виникають перекладацькі проблеми на рівні семантики. Спираючись на факт, що в тексті (мовленнєвому макроявищі) автономна мовна одиниця стає невід’ємним мовленнєвим компонентом цілого, втрачаючи свою словникову автономію і вступаючи в нерозривні зв’язки як із сусідніми одиницями, так і з усім висловлюванням, перекладач має використати макроперекладацький підхід до оригіналу.

Посилання

Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціяльних текстів (німецько-український напрям): монографія. К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. 520 с.

Засєкін С.В. Психолінгвальні закономірності відтворення художнього тексту в перекладі (на матеріялі англійської та української мов): автореф. дис. …

д-ра філол. наук: 10.02.16 / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2020. 36 с.

Кияк Т.Р. Міжкультурна комунікація, дискурс та переклад. Актуальні питання іноземної філології. 2015. № 2. С. 83–91.

Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Перекладознавство (німецько-український напрям). К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 543 с.

Кудрявцева Н.С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: монографія. К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2017. 460 с.

Ольховська Ю.Д. Синхронія / діяхронія Ф. де Соссюра: наступність і новаторство. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імени Івана Франка. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). 2016. № 5(2). С. 58–60.

Попко І. Переклад як особливий вид комунікації. Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС: матеріяли V Всеукраїнської наукової конференції. Львів: ЛДУ БЖД, 2011. С. 341–348.

Сайко М.А. Переклад як симулякр та симулякри у перекладі. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 9. Т. 2. С. 64–69.

Скрильник С.В. Трансференція у перекладі. Нова філологія. 2014. № 63. С. 98–102.

Черноватий Л.М., Кальниченко О.А., Ребрій О.В. Переклад у наукових дослідженнях харківської школи: колективна монографія. Вінниця: Нова Книга, 2013. 568 с.

Munday J. Translation and ideology. A textual approach. The Translator. 2007. Vol. 13. № 2. P. 195–217.

Shuttleworth M. Translation studies and metaphor studies: possible paths of interaction between two well-established disciplines. Tradurre Figure. Translating figurative language / ed. by D.R. Miller, E. Monti. Bologna, 2014. V3. Issue 5. P. 53–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06