До питання структури та аргументаційної ролі періодів у творі Т. Лівія «Історія»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.209-218

Ключові слова:

риторика, лінгвостилістичні особливості, давній Рим, Тіт Лівій, його твір «Історія» (промови твору), синтаксичні ресурси стилістики промов, період

Анотація

Промови історичних осіб, які відомий римський історіограф Тіт Лівій вводить у свій твір «Ab urbe condita», чи скорочено в українському перекладі «Історія», є класичними зразками ораторського мистецтва. Стаття присвячена дослідженню структурних типів періодів промов та аналізу їх стилістичної спрямованості як засобів аргументації. Спостереження засвідчує, що функції експресивно-емоційних ресурсів синтаксису стилістики промов є дуже вагомими. У результаті аналізу виділились чотири структурні групи періодів. Серед них переважають комбінації типу: група підрядних речень, що завершується головним; головне речення та залежна від нього серія підрядних. Періодична мова Лівія патетична та переконлива, вона, як правило, супроводжується симетричністю колонів, повтором сполучників, градаціями, антитезами та гомеотелевтоном присудків. Усі перелічені засоби, обрамлені у періодичні побудови, несуть чітке експресивно-емоційне навантаження та водночас служать вагомим фактором переконання. Як засвідчує дослідження, періоди промов своєю багаточленною конструкцією, багаторазовим повтором однотипних синтаксичних одиниць у поступово зростаючому та інтонаційно-підвищеному ряді, мобілізують увагу читача, створюючи тон піднесеності, підкреслюють значущість висловлювання, його різноманітні експресивні елементи та емоційні відтінки. Отже, довгі, плавні періоди – одна з найбільш характерних рис стилю Лівія, а їх уміле застосування є однією з ознак майстерного володіння автора словом. Ці синтаксичні ресурси стилістики промов найефективніше сприяють втіленню задуму автора. Дослідження аргументаційної ролі періодів дозволяє краще зрозуміти основну ідею твору та пізнати ідіостиль автора «Історії».

Посилання

Васецька О. Формальна та семантична варіантність синтаксичних термінів: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Інститут української мови НАН України. Київ, 2018. 293 с.

Вінтонів М. Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви: монографія. Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2013. 327 с.

Галас А. І. Г. Чередниченко і проблема жанрово-стильових особливостей періоду в українській мові// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Вип. 7. Ужгород, 2003. С. 7–10.

Галас А. Інтерпретації періоду як об’єкта синтаксису і стилістики// Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. пр. Вип. 20. Ужгород, 2015. С. 34–43.

Галас А. Період у сучасній українській літературній мові: Навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей. Ужгород, 2002. 54 с.

Гуйванюк Н. Експресивний синтаксис. Гуйванюк Н.В. Слово – Речення – Текст: Вибр. праці. Чернівці: Чернівецький університет, 2009. С. 409–478.

Дудик П., Прокопчук Л. Синтаксис украї нської мови. Київ, 2010.

Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження. Мовознавство. 2005. № 3–4. С. 112–125.

Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. Брно, 2013. 223 с.

Коць Т. До проблеми взаємодії релігійного і публіцистичного стилів української літературної мови// Культура слова: Зб. наук. праць. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. Вип. 98. С. 96–107.

Маслюк В. Із спостережень над першою вітчизняною риторикою

року – «Оратором Могилянським» Й. Кононовича–Горбацького // Іноземна філологія. Львів, 1974. Вип. 36. С. 28–33.

Маслюк В. Теорія стилю у вітчизняних латиномовних поетиках і риториках ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. // Іноземна філологія. Львів, 1975. Вип. 40. С. 3–11.

Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого ускладненого речення. Київ: ПП Я.Січовик, 2006. 240 с.

Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2000. 248с.

Шульжук К. Синтаксис української мови. Київ: Академія, 2010. 408 с.

Bernhardy G. Grundriss der Rőmischen Literatur. Halle, 1850. S. 542–545.

Kroll W. Rhetorik // Realencyclopädie der Altertumswissenschaft von Paulys–Wissowa. Suppl., 1940. Bd. 7. S. 1039–1138.

Kűhnast L. Die Hauptpunkte der Livianischen Syntax. Berlin, 1871. 402 s.

Paulys–Wissowa. Real – Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1926. Bd. 25. S. 816–852.

Schanz M. Geschichte der Römischen Literatur. München, 1914. 573 s.

Titi Livi. Ab urbe condita libri / W. Weissenborn. M. Műller. lib. I–VI. Lipsiae, 1910. 396 s.

Titi Livi. Ab urbe condita libri / Erklärt von W. Weissenborn. Berlin, 1876. Bd. III. Buch. VI–X. 220 s.

Volkman R. Die Rhetorik der Grichen und Römer. Leipzig, 1885. 580 s.

Wackernagel W. Poetik, Rhetorik und Stilistik. Halle, 1888. 597 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06