Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців іншомовного спілкування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.408-416

Ключові слова:

іноземна мова, іншомовне спілкування, управління навчально-пізнавальною діяльністю, підходи управління навчально-пізнавальною діяльністю, інформаційно-змістовий компонент управління навчально-пізнавальною діяльністю, майбутні фахівці

Анотація

Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх фахівців передбачає засвоєння професійних і культурологічних аспектів комунікації, що в свою чергу охоплює комунікативні установки (або потребнісно-мотиваційну сферу), знання про прийоми, механізми, форми і методи іншомовного спілкування та вміння застосовувати знання у конкретній ситуації, із врахуванням специфіки предметної галузі. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі навчання іноземній мові за адаптивною схемою навчання є складним процесом, але дуже ефективний та охоплює три цикли: інформаційний, підготовчий та комунікативний.. Кожний з цих циклів включає ввід інформації, її обробку і контроль результатів. Складники інформаційно-змістового компоненту управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів іншомовного спілкування надають майбутнім фахівцям багато можливостей для самостійного вивчення, підвищення рівня володіння іноземною мовою та розвитку навичок міжкультурного спілкування. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студента в процесі навчання іноземній мові ‒ це комплекс заходів та стратегій, спрямованих на організацію та контроль навчального процесу з метою досягнення максимального результату в опануванні іноземної мови. Цей підхід включає ряд чинників (планування, самомоніторинг, мотивація, різноманітність методів, активна участь, постійний зворотний зв'язок, використання ресурсів), які сприяють ефективному та систематичному навчанню. Ефективне управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, яке забезпечується також організацією самостійної роботи студентів у сфері іншомовного спілкування, має ключове значення для того, щоб майбутні фахівці мали можливість бути досвідченими та впевненими користувачами мови в сучасному глобалізованому світі.

Посилання

Гапоненко Л.П. Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “теорія і методика професійної освіти” / Лариса Петрівна Гапоненко; Криворіз. держ. Пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2003. – 20 с.

Кіш Н.В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2015. 20 с.

Кіш Н.В. Професійно-етична та соціокультурна спрямованість навчання як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». − Випуск 74. − Том 1. − 2017. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. – С. 171–177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ