Стратегія комунікативного партнерства в навчанні аудіювання студентів економічних спеціальностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.427-438

Ключові слова:

іноземна мова, стратегія комунікативного партнерства,, подкасти, взаємоконтроль навичок аудіювання, автентичні матеріали, комунікативне середовище, компетентність аудіювання

Анотація

У статті висвітлено проблеми навчання аудіювання студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти з використанням стратегії комунікативного партнерства. Дослідження в галузі використання цієї методики в навчанні аудіювання є актуальним з кількох причин: робота у партнерстві допомагає розвивати комунікативні навички; партнерство в навчанні допомагає студентам розвивати необхідні навички для успішної кар’єри; комунікативне партнерство створює сприятливі умови для взаємодії і спільного конструювання знань. Стаття наголошує на необхідності побудови в аудиторії ефективного комунікативного середовища в аудіо-навчальних ситуаціях і пропонує методи досягнення цієї мети. Висвітлюється роль викладача в процесі вивчення аудіо матеріалів іноземною мовою із застосуванням стратегії комунікативного партнерства, а також прояви взаємодії і взаємодопомоги серед студентів при прослуховуванні іншомовних текстів. Даються рекомендації з організації спільної роботи студентів при роботі над аудіо текстами. Рекомендуються підходи до стимулювання інтересу студентів до вивчення мови і мотивації їх шляхом активної взаємодії та залучення до процесу навчання. Вдалий підбір аудіо текстів для прослуховування також сприяє більш точному та глибокому його розумінню та дозволяє активізувати пізнавальний інтерес студентів, сформувати стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що навчальний матеріал для забезпечення професійних потреб майбутніх економістів повинен базуватись на автентичних текстах. Стаття також показує, що ефективним засобом формування умінь аудіювання студентів на заняттях з іноземної мови є подкасти. Велику увагу приділено ролі контролю сформованих компетентностей у прослуховуванні, методам контролю і ролі взаємоконтролю студентів. Даються рекомендації щодо подальших досліджень у напрямку навчання аудіювання, а також використання групової роботи при навчанні іноземних мов.

Посилання

Бараненкова, Н. А. Кооперативні методи розвитку вмінь аудіювання на заняттях іноземної мови професійного спрямування / Н. А. Бараненкова, Н. М. Лашук, Ю. В. Шевченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2019. – № 2 (325) квітень. – Ч. 2. – С. 314–321.

Бігич, О. Б., Майєр, Н. В., Руснак, Д. А., Яковенко-Глушенкова, Є. В. Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської та французької мов: теорія і практика формування: Колективна монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 398 с.

Гринюк. Г.А. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів / Г.А. Гринюк, Ю.О. Семенчук // Іноземні мови. – № 2. – 2007. – С. 30–34.

Гупка-Макогін, Н. І. Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи. Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016 5. Дроздова І. П. Професійний інтерес до змісту текстів за фахом як фактор підвищення ефективності викладання української мови / І. П. Дроздова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Збірник наукових праць / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр міжнар. освіти. – Х., 2009. – Вип. 14. – С. 65–74.

Дячук Н. М. Особливості формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників на основі використання подкастів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2021. – № 35 (2), с. 285–291.

Крапчатова Я. А. Методика організації само– і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні у майбутніх філологів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. К., 2014. – 266 с.

Лазаренко Т.В., Осьмачко С.А. Сучасне аудіювання з англійської мови: використання подкастингу // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 29–30 березня 2018 року.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю. Ніколаєвої; техн. ред. І. Ф. Соболєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – 444 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ