Формування медіативної компетентності в українських студентів-мігрантів на заняттях із французької мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.463-470

Ключові слова:

медіативна компетентність, медіація, міжкультурна компетентність, комунікативна компетентність, мігранти

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей формування медіативної компетентності українських студентів-мігрантів на заняттях із французької мови. Основний акцент зосереджено на визначенні сутності медіативної компетентності та її взаємозв’язку із комунікативною та міжкультурною компетентностями. Окреслено вагомість медіативної компетентності для студентів, що вивчають французьку мову у складному контексті війни, часових обмежень, незвичного середовища та постійного стресу, а також проаналізовано визначення медіативної компетентності у «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» Ради Європи, появу цього поняття та його еволюцію. Подано авторське визначення медіативної компетентності, під якою розуміємо інтегровану якість студентів, що базується на динамічній єдності теоретичних знань, практичних навичок, умінь, здатностей, особистих якостей, спрямованих на адекватний вибір засобів, за допомогою яких мовець переконується, що його співрозмовник розуміє інформацію і із ним вибудовує сенси. Описано роль медіації у процесі успішного оволодіння французькою мовою в не завжди сприятливих умовах екстренного її вивчення та її важливість у контексті неоднорідних і мультнаціональних навчальних груп. Проаналізовано три основні групи медіацій: медіація тексту, медіація концептів, а також медіація комунікації. Визначено чинники, що потрібно брати до уваги у процесі вивчення французької мови студентами-мігрантами, а саме неоднорідність груп з точки зору категорії віку, різних навчальних досвідів та стратегій, різних цілей навчання, культури та звичаїв країни походження, рівня вмотивованості. Проаналізовано наявні на освітньому ринку підручники з точки зору їх придатності для навчання мігрантів та ефективності у процесі формування медіативної компетентності, а також можливі вправи для підсилення медіаційної складової підчас виконання вправ для розвитку письмової та усної компетентності. Запропоновано приклади конкретних комунікативних ситуацій для впровадження медіації підчас занять із французької мови, а також підходи до оцінювання згаданої компетентності.

Посилання

Abdallah-Pretceille M. L’éducation interculturelle. Paris : Presses universitaires de France. 2017. 128 p.

Adami H. Enseigner le français à des adultes migrants. Paris : Hachette. 2020. 176 p.

Adami H. La formation linguistique des migrants adultes, Savoirs, 2012/2

(n° 29), p. 9-44. DOI : 10.3917/savo.029.0009. Режим доступу: : https://www.cairn.info/revue-savoirs-2012-2-page-9.htm

Boiron, M. ( La médiation au quotidien de la classe. Le français dans le monde. Dossier. N 438. Janvier-février 2022. (p. 60–61).

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume Complémentaire avec de nouveaux descripteurs, Conseil de l’Europe, 2018. Веб-сайт. URL : https://goo.gl/U17eX5

Carson L., Herreros Marcilla M., Valetopoulos F., Von Stutterheim Ch., Viale M. et al.. Guide for the linguistic inclusion of migrants. Ediciones Universidad de Salamanca, 192 p., 2022, 978-84-1311-656-3. Веб-сайт. URL : https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-1311-655-6

Cuq J.-P. Dictionnaire de didactique du français. Langue étrangère et seconde. Paris : Clé International. 2003. 304 p.

Eduscol. Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine ou d’autres zones de guerre. 2022. Режим доступу: https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana

Gallison R., Coste D. Dictionnaire de didactique des langues. Paris : Hachette. 1976. 612 p.10.

Gettiliffe, N., Ardisson, M.-A. Didactique de la catastrophe en formation FLES. Didactique du FLES. Recherches et pratiques. V. 1. N 1. Décembre 2022. (p. 3–7).

Girardet, J. (2022). Un cadre pour la médiation. Le français dans le monde. Dossier. N 438. Janvier-février 2022. (p. 58-59).

Lopes M.-J., Twardowski-Vieites D. Inspire 3. Livre de l’élève (B1). Paris : Hachette FLE. 1986. 158 p.

Zarate G. Enseigner une culture étrangère. Recherches/applications. Paris : Hachette FLE. 2022. 192 p.

Zarate G., Gohard-Radenkovic A., Lussier D., Penz H. Médiation culturelle et didactique des langues. Paris : Conseil d’Europe. 2003. 257 p.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання д-р пед. наук проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Єрастова-Михалусь І., Ципіна Д. Формування медіативної компетентності в процесі вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 27, том 2, 2020. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». С. 206–210. Режим доступу: DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/27.203558

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ