Деякі аспекти формування лінгвосоціокультурної компетентності під час вивчення іноземної мови з використанням активних методів навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.471-481

Ключові слова:

лінгвосоціокультурна компетентність, активні методи навчання, дискусія, рольова гра, метод «Jigsaw», метод «Placemat»

Анотація

Дослідження присвячено вивченню особливостей формування лінгвосоціокультурної компетентності під час навчання іноземної мови з використанням активних методів навчання. У статті розглядається поняття лінгвосоціокультурна компетентність, її складові та роль у процесі міжкультурної комунікації. Автори зазначають, що лінгвосоціокультурна компетентність є міждисциплінарним феноменом, який характеризується самостійністю його компонентів і охоплює лінгвістичну, культурологічну, соціологічну та психологічну компетентності. У статті обґрунтовується використання активних методів навчання для формування лінгвосоціокультурної компетентності студентів. Автори наголошують на тому, що активні методи навчання спонукають студентів до активної розумової та практичної діяльності, моделюють ситуації реального міжкультурного спілкування й сприяють розвитку комунікативних навичок, розширенню словникового запасу та поглибленню розуміння соціокультурного контексту. У статті розглядаються деякі з активних методів навчання, які можуть бути використані для формування лінгвосоціокультурної компетентності студентів, зокрема: тематична дискусія, рольова гра, метод «Jigsaw» і метод «Placemat». Наголошується, що розглянуті активні методи навчання можуть бути важливим інструментом для формування лінгвосоціокультурної компетентності студентів, прискорюючи їхній процес навчання та підвищуючи якість міжкультурної комунікації. Дослідження показує, що впровадження активних методів навчання може підвищити ефективність процесу формування лінгвосоціокультурної компетентності, завдяки чому, студенти матимуть змогу краще адаптуватися до міжкультурних комунікаційних ситуацій у сучасному глобалізованому світі. Автори статті вважають, що перспективою подальшого дослідження є укладення комплексу вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності студентів на основі активних методів навчання.

Посилання

Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої . Киї в: Ленвіт, 2013. 590 с.

Божко Н. В. Теоретичні засади розвитку лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019 № 71. С. 16–21.

Бронетко І. А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2015. № 3. С. 66–72.

Григорович О., Олійник Н. Впровадження активних методик викладання в освітній процес. Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти; редкол.: Н.В. Бахмат, Н.В. Гудима, О.В. Ковальчук. Київ : Міленіум, 2020. Випуск 3. С. 47–50.

Державний стандарт освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/

Дука М. В. Поняття «лінгвосоціокультурна компетентність» та аналіз методів її формування в педагогічній теорії і практиці. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка. 2015. № 7 (51). С. 39−48.

Зарічанська Н. В., Поп О. Ю. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх військових перекладачів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2023. № 74. С. 47–52.

Кардашова Н. В. Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Молодий вчений, 2017. № 5, С. 365–368.

Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника: автореф. дис. ... д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 2001. 37 с.

Краснополіна М. Й. Особливості формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів при вивченні другої іноземної мови. URL: https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-formuvanna-lingvosociokulturnoi-kompetencii-ucniv-privivcenni-drugoi-inozemnoi-movi-1755.html [Дата звернення: 20.02.2024].

Краснопольський В. Е., Тишакова Л. Т. Формування лінгвосоціокультурної компетенції під час вивчення іноземної мови з використанням вебтехнологій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. № 13. том 2. С. 100–104.

Лук’янченко І.О. Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні мовленнєвої компетенції в говорінні студентів факультетів іноземних мов. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2011. Вип. 58. С. 161–166.

Ніколаєв О. М. Компетентність та компетенція у сучасній педагогіці як педагогічні категорії. Проблеми сучасної психології : зб. наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 15. С. 410–419.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь. Іноземні мови. 2015. № 3. С. 3–7.

Barnett R. The Limits of Competence. Knowledge, Higher Education and Society. Buckingham: Open University Press. 1994.

Council of Europe. The concept of intercultural dialogue. URL: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)

Hymes D. On Communicative Competence. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971. 174 p.

The International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI) URL: https://ibstpi.org/

Kirschner P., Vilsteren P.V., Hummel H., Wigman M. The Design of a Study Environment for Acquiring Academic and Professional Competence. Studies in Higher Education, 1997. 22, 2, p. 151–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ