Мовне вираження культури: комунікативна толерантність

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.141-149

Ключові слова:

толерантність, комунікація, проектне навчання, культура, мова, ментальність

Анотація

Просування України по шляху євроінтеграції актуалізує проблему формування міжкультурної комунікативної толерантності. Тож за мету статейної розвідки ми обрали висвітлення засадничих принципів комунікативної толерантності в широкому спектрі її проявів, окреслення теоретичних положень та практичних шляхів її формування. У статті розкривається зміст та значення толерантності в процесі комунікації за технологією проектного навчання. Стверджується, що соціальний модус буття людини наражає її на конфліктність з оточенням, тож толерантність є необхідною умовою та запорукою продуктивності комунікації співрозмовників. Виказуються судження про культурні та ментальні відмінності представників різних народів, врахування яких обумовлює взаємопорозуміння. Наводиться зіставлення мовленнєвого вираження культури, ментальності англо-американських та слов’янських народів. Проводиться думка, що культурні відмінності, як і інші способи осягнення дійсності, становлять нездоланні перепони для порозуміння різномовних комунікантів. Завдання по формуванню комунікативної толерантності полягає у поєднанні навчання мові з оволодінням фоновими знаннями – знанням соціальних цінностей, культурних та релігійних імперативів комунікантів – носіїв іншої мови. Зауважується, що культурологічні знання, знання зі зіставної лексикології та країнознавства мають не менш важливе значення, ніж оволодіння іноземною мовою. Наводиться перелік якостей, яким має володіти толерантна особистість. Толерантність ґрунтується на здатності до саморефлексії, за якої власне «Я» постає одночасно і суб’єктом, і об’єктом аналізу. Обґрунтовується універсальність комунікативної толерантності щодо будь-якої професійної компетентності та командної роботи. Наводяться доступні програми для міжнародного співробітництва університетів з реалізації спільних проектів.

Посилання

Aniroh K. Cultural Traits in Language Teaching: A Review of English Language Teachers and Entrepreneurs. TESOL International Journal. Vol. 13 Issue 4. 2018. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1244135.pdf.

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства. Київ : ПП «СДК», 2017. 204 с.

Бацевич Ф. Лінгвокультурні аспекти комунікативної толерантності. Соціогуманітарні проблеми людини. 2010. № 5. С. 108–119.

Бех І.Д. Особистість на шляху до духовних цінностей: монографія. Київ – Чернівці : «Букрек», 2018. 320 с

Гапєєва І.М., Коваль О.В., Митяй З.О. Принцип толерантності в комунікативному діалозі культур. Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. № 204. С. 25–28. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-204VII60-05

Єфименко Л. Структурні компоненти та рівні вихованості комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільного профілю. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 3, 2020. С. 165–170. https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214107

Kokarevich M.N., Sizova N.Z. Model of Tolerance of Intercultural Communication. International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences. 2015, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.584

Манакін В.М. Зіставна лексикологія. К. : Знання, 2004. 388с.

Mahkamova M. R. Modern Problems of Linguistics and Methods of Teaching English. Опубліковано 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernproblems-of-linguistics-and-methods-of-teaching-english/viewer

Поночовна-Рисак Т.М. Проектна методика навчання професійного спілкування в процесі вивчення іноземних мов. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». №1. 2018. С. 117–119. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/1/1

Rubtcova M.V., Pavenkov O.V. Teaching Tolerance as the Basis of Effective Cross-Cultural Communication. ISETE International Conference on Innovative Research Practices in Economics, Business and Social Sciences (ICIRPEBS). Kanyakumari, Tamil Nadu, India. 2019. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3459504

Sándorová Z. The intercultural component in an EFL course-book package. Journal of Language and Cultural Education. 4(3). 2016, P. 179–203. https://doi.org/10.1515/jolace-2016-00

Стежко Ю.Г. Комунікація як засіб розв’язання соціальних конфліктів. Педагогічні науки. Науковий журнал. Випуск 73. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Полтава. 2019. С. 18–23. https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180852

Тьопенко Ю.А., Стежко Ю.Г. Діалогічність як спосіб формування толерантної особистості. «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». Частина І. Монреаль-Сєвєродонецьк, 2016. С. 223–226.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10