Удосконалення методики викладання фармацевтичної термінології в умовах очного навчання під час воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.354-362

Ключові слова:

латинська мова, українська мова, фармацевтична термінологія, майбутні лікарі, термін, етимологія

Анотація

Умови сьогодення змушують викладачів-мовників шукати методи більш продуктивного використання відведеного часу, посилення внутрішньої мотивації студентів, активізації їхньої розумової діяльності, актуалізації опорних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також організації цікавих інтерактивних занять в укритті під час повітряної тривоги. У нашому дослідженні ми поділяємо думку фахівців, які підкреслюють ефективність міждисциплінарного підходу при вивченні латинської мови. Не секрет, що студенти часто з неохотою приступають до вивчення фармацевтичної термінології в курсі «Латинської мови». Завдання ж викладача зробити ці заняття максимально пізнавальними та корисними з точки зору формування висококваліфікованих медичних працівників. Наприклад, під час вивчення теми «Частотні відрізки у назвах лікарських препаратів» акцентуємо увагу студентів на можливості широкого практичного застосування набутих знань у повсякденному житті, що проявляється у розумінні значень вже знайомих назв препаратів, а також тих, які зустрічаються вперше. Зауважимо також, що запропоновані словотвірні елементи зустрічаються не лише в медичних термінах, але і в загальновживаній лексиці. Ця тема також дає змогу вдосконалити навички написання назв препаратів українською мовою. З метою активізації пізнавальної діяльності та кращому запам’ятовуванню назв фітонімів доцільно буде запропонувати студентам самостійно пошукати відомості з етимології деяких рослин, а потім поділитися своїми здобутками, наприклад, під час проведення ботанічної вікторини в аудиторії чи в укритті. Під час вивчення фармацевтичної термінології здобувачі вищої медичної освіти мають чудову нагоду не лише значно розширити свій кругозір, але й поліпшити знання рідної мови. Впровадження ж інтерактивних методів сприяє підвищенню результативності навчання та створює в групі атмосферу здорової конкурентоспроможності, стимулює мисленнєві та пізнавальні процеси.

Посилання

Балалаєва О. Ю., Вакулик І. І. Латинська мова та основи біологічної термінології : Навчальний посібник. Київ : 2010. 324 с.

Бєляєва О. М. Типологія мовних помилок і шляхи їх мінімізації у процесі навчання майбутніх лікарів латинської мови та медичної термінології. Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи : матеріали Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. Харків : Тім Пабліш Груп, 2014. С. 23–29.

Бондар Н. В. Методи інтерактивного навчання латинської мови у медичних ВНЗ. Молодий вчений. Педагогічні науки. 2016 р. № 12. С. 400–403.

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах / за ред. С. У. Гончаренко. Київ : Вища школа, 1998. 229 с.

Жванія О. І. Використання інтерактивних технологій для підвищення мотивації здобувачів освіти до вивчення латинської мови. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Cambridge, May 20, 2022. Р. 144–147.

Кісельова О. Г. Методика навчання медичної термінології майбутніх лікарів. Педагогічний процес : теорія і практика. 2013 № 4. С. 62–68.

Козаченко Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Вид. 2-ге, випр. Київ : ВСВ «Медицина», 2017. 336 с.

Латинська мова та основи фармацевтичної термінології / за ред. Л. Ю. Смольської. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : ВСВ «Медицина», 2019. 368 с.

Лєбєдь Ю. Ф. Методичні аспекти навчання латинської мови як іноземної в медичному ЗВО. Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 4 червня 2021 р. Полтава : Астрая, 2021. С. 122‒125.

Миленкова Р. В. Дидактико-методологічний аналіз проблем викладання курсу латинської мови на юридичних факультетах ВНЗ. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (6). С. 16–20.

Патлата Г. В. Єдність вивчення української та латинської мов як базовий компонент формування мовної професійної компетенції медичних працівників. Записки з українського мовознавства. № 29. 2022. С. 270–284.

Перерва В. В. Латинь. Ботанічна термінологія : Довідник для студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / укладач В. В. Перерва. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. 120 с.

Світлична Є. І. Дисципліна «латинська мова» – основа формування професійної термінологічної грамотності студентів фармацевтичного профілю. Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи. статті та тези : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14–15 квітня 2011 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2011. С. 122–144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ